Ordlista

En bild som visar alfabetet från a till ö
När du talar med en bygglovshandläggare och andra myndighetspersoner kanske de använder begrepp som du inte är van vid, eller använder dem på ett sätt som du inte förstår. Här listas en del ord som är vanliga och som kan vara till hjälp när du söker bygglov.

Area
Bruttoarea
Summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor.

Byggnadsarea

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark (större takutsprång, balkong, burspråk, skärmtak etcetera.

Boarea

Summan av arean i samtliga våningar i en bostad.

Bebyggelse

Allmän plats

Gata, väg, park, torg eller annat område som enligt detaljplanen är avsett för ett gemensamt behov. Får inte tas i anspråk för privata ändamål.

Bebyggelse

En samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader.

Sammanhållen bebyggelse

Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. 

Fastighet

Ett avgränsat markområde inklusive de växter och byggnader som finns på marken. En fastighet har en fastighetsbeteckning med ett traktnamn och en sifferkombination, exempelvis Katrineholm 5:4.

Tomt

Mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.

Byggande

Nybyggnad

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Ändring

Åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Ombyggnad

Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Underhåll

En eller flera åtgärder som syftar till att bevara eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värden.

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. 

Byggnader

Byggnad

En konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på eller under mark eller på en viss plats i vatten, samt är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

En- och tvåbostadshus
Detsamma som småhus det vill säga en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer.

Fritidshus

Bostadshus som inte är avsett för ett permanentboende/åretruntboende.

Flerbostadshus

Byggnad som är inrättad till bostad åt tre eller fler familjer.

Komplementbyggnad

Byggnad som funktionellt hör samman med huvudbyggnaden, det vill säga garage eller förråd. Vid småhus räknas även byggnad som används för att tillgodose de boendes sport- eller hobbyintresse, tillexempel mindre stallbyggnad eller hobbyväxthus, som komplementbyggnad.

Byggnadsverk

En byggnad eller annan anläggning.

Planer

Planläggning

Arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Översiktsplan

Ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Detaljplan

Reglerar bland annat markens tillåtna användningssätt, hur mycket och var du får bygga på tomten. Samtliga tätorter och vissa fritidshusområden är detaljplanerade i Katrineholms kommun.

Områdesbestämmelser

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner. Byggrätt är den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*