Skyddade byggnader och områden

Det man menar när man pratar om k-märkta hus är byggnader som omfattas av flera olika typer av skyddslagstiftning.

De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i landet skyddas på kommunal nivå, genom plan- och bygglagen. Till denna kategori hör flertalet av de byggnader vi idag kallar k-märkta. 

Om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område kan speciella bestämmelser föras in i den detaljplan som gäller för fastigheten. Bestämmelserna kan reglera att byggnadens användning ska anpassas till kulturvärdet (Q). Byggnaden kan även omfattas av skyddsbestämmelser (q) eller varsamhetsbestämmelser (k) som anger vad i byggnaden som ska bevaras och hur underhåll och förändringar får utföras. 

Byggnadsminne och landskapsbildsskydd

Kulturmiljöer och enskilda byggnader kan också vara skyddade som byggnadsminne eller med landskapsbildsskydd. För båda dessa skydd finns specificerade bestämmelser om vad som kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Område av riksintresse

Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en miljö eller ett landskap som ska representera en betydelsefull historisk samhällsprocess med utgångspunkt i ett regionalt eller lokalt sammanhang.

Allt som allt ska riksintressena ge en bred bild av samhällets historia – när det gäller tidsdjup och utveckling, dess ekonomiska, sociala och kulturella bredd och dess regionala variationer. De ska alltså spegla ett brett spektrum av tidsperioder, utvecklingsskeden och verksamheter som har varit av betydelse för samhällsutvecklingen. Miljöerna visar hur människan genom historien använt och präglat landskap och platser. 

Fornlämningar

Alla fornlämningar, kända och okända, är skyddade enligt lag. För ingrepp i eller i närheten av fornlämningar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 

Skydd av arter

Rödlistan är en redovisning av hur det går för Sveriges djur, växter och svampar. Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige och varför arterna är hotade. Vid en lokaliseringsprövning utreder nämnden om området som är tänkt att bebyggas, innefattar hotade arter. 

Naturreservat

Inom naturreservat finns det restriktioner på vad du får och inte får göra. För att bygga krävs ofta särskilt tillstånd. Detta söks hos Länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*