Anmälan för åtgärder som inte kräver lov

Vissa åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå kräva att du anmäler till kommunen. Kom ihåg att du måste vänta på startbesked innan du börjar bygga.

Anmälningspliktiga åtgärder

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är:

  • rivning
  • väsentligt ändrad planlösning
  • ändring i den bärande konstruktionen
  • installera eller väsentligt ändra eldstad, rökkanal, vatten- och avloppsinstallationer, hiss eller ventilationsanläggning

Även att utföra underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad som har skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser kräver anmälan.

Start och slutbesked

För ärenden som kräver en anmälan, får arbetena inte påbörjas förrän man fått ett startbesked från byggnadsnämnden och det krävs normalt ett slutbesked för att få börja använda hela eller de delar av byggnaden som omfattats av ett startbesked.

Anmälan

  • En anmälan ska vara skriftlig och skickas till bygg- och miljönämnden.
  • Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda.
  • Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan.
  • Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan.
  • Om du utför en åtgärd där det kan uppkomma farligt avfall ska du ange det i din anmälan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*