Bygglovsfritt

Exempel på ett väl genomsiktligt eller genomsläppligt staket

En del åtgärder får du göra utan att varken söka bygglov eller att anmäla. Tänk på att även om det inte kräver lov kan det ändå kräva andra tillstånd, som exempelvis strandskyddsdispens.

Altan

Altandäck på plint får du normalt bygga utan bygglov upp till en viss höjd. Ligger altanen så högt över mark att du kan vistas i och utnyttja utrymmet under altanen, krävs bygglov för tillbyggnad.

Det krävs också bygglov om altanen bedöms avsevärt påverka byggnadens utseende. Inglasad altan kräver normalt bygglov. På ett en- eller tvåbostadshus kan det i vissa fall vara en bygglovsbefriad åtgärd.

Mur, plank och skärmtak

I anslutning till en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov förse uteplatser med en mur eller ett plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får byggas inom 3,6 meter från huset men inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du får också ordna ett skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré om taket/taken inte är större än sammanlagt 15 kvadratmeter. Ett skärmtak får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Solenergi

I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller. Bygglov krävs dock inom detaljplanerat område om de placeras på tak, men inte om det följer takets lutning. Bygglov krävs också för placering på fasad eller på byggnad med skyddsbestämmelser (q-märkning eller motsvarande). 

Staket

Ett väl genomsiktligt eller genomsläppligt staket under 1,10 meter kräver aldrig bygglov. Även ett tätt plank räknas som staket om det är under 1,10 meter högt och kräver alltså inte bygglov. Tänk dock på att ett staket aldrig får skymma sikten i korsningar och vid utfarter. Där är lämplig höjd maximum 0,80 meter över vägbanan.  

Häckar och träd

Häckar och annan växtlighet kräver inte bygglov, men tänk på att häckar inte får skymma sikten för trafiken. Vid korsningar och intill utfarter är lämplig höjd maximum 0,80 meter över vägbanan. Vissa häckar växer fort, då kan de behöva klippas mer än en gång om året för att inte hindra sikten. I vissa värdefulla kulturmiljöer kan det behövas marklov för att få fälla träd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*