Blanketter renhållning

Här nedan hittar du Katrineholms kommuns blanketter för renhållning.


Anmälan av annan toalett än vattentoalett samt kompostering av slam, latrin eller annat toalettavfall

Symbol som visar en toalettstolSka du installera en annan toalett än vattentoalett ska du anmäla till bygg- och miljönämnden. Vill du själv ta hand om det slam, latrin eller annat toalettavfall som uppstår på din egen fastighet ska du ansöka om det till nämnden.

 

Anmälan om installation av annan toalett än vattentoalett samt ansökan om eget omhändertagande av slam, latrin eller annat toalettavfall 


Spridning av slam och filtermaterial på jordbruksmark

Symbol som visar en traktorAnsökan om eget omhändertagande av avloppsslam samt filtermaterial från fosforfälla. Är du jordbrukare och själv vill omhänderta ditt egna avloppsslam och sprida det på din jordbruksmark ska du ansöka om det till bygg- och miljönämnden.

Ansökan om eget omhändertagande av slam


Gemensam avfallsbehållare

Symbol som visar en avfallsbehållareFastighetsägare eller hyresgäst (nyttjanderättshavare) med gemensam tomtgräns kan ansöka om gemensam avfallsbehållare.

Ansökan om gemensam avfallsbehållare


Uppehåll i hämtning av hushållsavfall 

Symbol som visar uppehåll i hämtning av hushållsavfallKommer du inte att använda din bostad under en längre sammanhängande tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. 

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall


Kompostering av matavfall

Symbol som visar komposteringOm du vill kompostera ditt matavfall ska du anmäla det till bygg- och miljönämnden.

Anmälan om kompostering av matavfall


Symbol som visar en sopbilAnsökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall

Om det finns särskilda skäl kan du befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.

Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall


Ansökan om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare

Är det en låg belastning på din avloppsanläggning kan du ansöka om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare.

Ansökan om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare


Ansökan om förändrat intervall för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar 

Ordinarie tömningsintervall för filtermaterial från fosforfällande anläggning är enligt avfallsföreskriften vartannat år vid permanentboende och vart tredje år vid fritidsboende en gång per år, eller enligt tillverkarens anvisningar. 

Under förutsättning att belastningen är låg och att olägenheter (problem eller besvär) för människors hälsa och miljön inte uppstår kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare medges förändringar i hämtning av filtermaterialet. Ansökan om förändrat tömningsintervall inlämnas till bygg- och miljönämnden. 

Ansökan om förändrat intervall för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar 


Begäran om flyttning av fordon på privat mark

Fordon som övergivits på privat mark anmäls till markägaren som i sin tur kontaktar kommunen om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet. Som markägare ska du fylla i blanketten Begäran om flyttning av fordon på privat mark och sedan skicka in den till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Begäran om flyttning av fordon på privat mark

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*