Skolinspektionens tillsyn av Katrineholms skolor klar

Skolinspektionen har granskat verksamheten inom grundskolor, gymnasieskolor, förskolor och fritidshem i Katrineholms kommun. I dag lämnade de sin rapport vid ett möte med förvaltningstjänstemän, representanter från bildningsnämnden och rektorer där de redovisade och förklarade resultaten av tillsynen.

I sin tillsyn tittar Skolinspektionens på hur kommunerna lever upp till styrdokumentens krav. Tillsynen innebär en avvikelserapportering vilket betyder att man fokuserar på de områden som inte fungerar bra.

Syfte och mål

Syftet och målet med tillsynen är att:

 • Bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen
 • Stimulera till utveckling av verksamheten och bidra till att lagar och regler följs
 • Kontrollera att lagar, förordningar, läroplaner och andra författningar följs.
 • Återrapportera resultat, trender och utvecklingsbehov på nationell nivå till regeringen.

Skolinspektionen har granskat följande områden

 • Måluppfyllelse och resultat
 • Elevernas utveckling mot målen
 • Ledning och utveckling av utbildningen
 • Barn och elevers rätt till utbildning/Tillgång
 • Särskilda krav för enskilda huvudmän – fristående skolor.

Verksamheter som granskats

 • Alla grundskolor och gymnasieskolor
 • Förskolor och fritidshem
 • Huvudmannens övergripande ansvar.

Skolinspektionens beslut

Områden för åtgärder

Kunskapsresultaten måste förbättras i Katrineholms kommun eftersom många elever inte når målen för utbildningen. Ett led i detta är att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på central nivå. Här ingår uppföljning och analys av kunskapsresultaten i ett samlat dokument för bildningsförvaltningen. Det gäller framförallt att tydliggöra det pågående analysarbetet och uppföljningen som redan görs i dag.

Goda förutsättningar för utbildningen i Katrineholm

Vad tillsynen kunnat visa är att skolor och verksamheter i Katrineholm är trygga miljöer för barn och elever.

Områden som fungerar väl är:

 • Undervisning och lärande; anpassning av undervisningen ofta utifrån elevernas behov
 • Särskilt stöd; eleverna får stöd
 • Grundläggande värden; utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna
 • Trygghet och studiero; arbetet med att motverka kränkande behandling
 • Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen; systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå.

Åtgärder och återrapportering

Bildningsnämnden ska återrapportera om vilka åtgärder som kommer att vidtas för varje verksamhet enligt följande tidsplan:

 • 29 augusti: Återrapportering Grundskola
 • 28 september: Återrapportering Gymnasieskola
 • 21 november: Återrapportering Kommunbeslut.

Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder kommunen och skolorna har vidtagit utifrån de brister som beskrivs i skolbesluten och kommunbeslutet.

Läs rapporterna på Skolinspektionens webbplats via länken i högerspalten.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*