22 februari 2012

Bildningsnämndens beslut i korthet den 21 februari 2012

Detta är en sammanfattning av några beslut som togs på bildningsnämndens senaste sammanträde. Du kan läsa besluten i sin helhet i protokollet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Du kan läsa mer om ärendena i sammanträdeshandlingarna via länken Kallelser och protokoll i högermenyn.

Bildningsnämndens årsredovisning 2011

Bildningsnämndens årsredovisning för 2011 visar ett underskott på 17,9 miljoner kronor.

Orsaker till resultatet

Underskottet beror bland annat på följande faktorer:

- Under 2011 inleddes ett omfattande omställningsarbete för att minska bildningsverksamhetens kostnader. Arbetet har inte uppnått förväntat resultat, bland annat då det gäller uppsagd personal. Anledningen är att uppsägningstiderna uppgått till upp till tolv månader och att en besparing på lönekostnader därför inte har kunnat göras.

- Den ökade elevrörligheten inom kommunens skolor, till friskolor och från andra länder har varit svåra att förutse i förväg och försvårat en långsiktig planering av ekonomin. Bland annat har behovet av personal inom förskola och fritidshem ökat när efterfrågan på platser ökat. Även den ökade inflyttningen av barn och elever från andra länder har medfört ett ökat rekryteringsbehov.

Utifrån faktorerna ovan, har den sammantagna personalminskningen samt medföljande kostnadsminskning inte blivit så stora som förväntat under 2011.

- Ytterligare en orsak till underskottet, är att vissa områden inte har genomfört kostnadsjusteringar för att komma in i sin budgetram. Flera av rektorsområdena inom förskola, grundskola och gymnasieskola har därmed fått ett underskott i sin ekonomi. Det finns också områden med ett bokslut i balans eller överskott. Bland annat visar Ellwynska skolan ett positivt resultat på 1, 8 miljoner kronor.

- De interna rutinerna inom kommunen har inte fungerat som planerat under 2011. Det gäller till exempel skolmåltider, vaktmästeri, lokaler och städning som ingår i det bidrag som bildningsförvaltningen betalar till extern verksamhet/andra kommuner. Det gäller även leasing av datorer från it-kontoret. Här måste budget- och spelregler upprättas mellan berörda förvaltningar.

Slutsats och åtgärder

Rutiner och uppföljningsarbete behöver utvecklas och budget- och spelregler inom kommunen behöver ses över. Bildningsnämnden gav bildningsförvaltningen i uppdrag att utveckla ekonomistyrning och prognosarbete genom att:

 • Upprätta åtgärdsplaner för rektorsområden i ekonomisk obalans
 • Tillsammans med kommunledningsförvaltningen utveckla ekonomisk uppföljning och rutiner
 • Vid varje nämndsammanträde lämna skriftliga ekonomiska rapporter och vid behov även åtgärdsplaner
 • Säkerställa ekonomisk kompetens som stöd för chefer
 • Ge alla chefer kompetensutveckling i ekonomistyrning
 • Upprätta en internkontrollplan för beslut av bildningsnämnden.

Bildningsförvaltningen fick i uppdrag att rapportera om vilka åtgärder som vidtagits vid bildningsnämndens sammanträde i april.

Bildningsnämnden godkände årsredovisningen.

Internkontroll

Bildningsnämnden godkände redovisningen av de interkontroller som gjorts under 2011 inom följande områden

 • Uppföljning av avtal om skolskjutsar för grundskolan
 • Kvalitets- /verksamhetsredovisningar 2011
 • Tillsynsbesök vid föräldrakooperativet Lyckebobarnen
 • Arbetsmiljö
 • Ekonomisk uppföljning.

Remisser

Bildningsförvaltningen fick i uppdrag att yttra sig om rapporten Från nationella till lokala miljökvalitetsmål.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kallelser och protokoll