28 februari 2014

Senaste kvalitetsredovisningarna för Katrineholms skolor

De senaste kvalitetsredovisningarna för Katrineholms skolor

Här nedan följer ett urval ur kvalitetsredovisningarna för förskolan, interkulturella enheten, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, gymnasieskolan och grundskola med fritidshem - både styrkor och förbättringsområden. 

Vill du läsa någon i sin helhet finns även de här på vår hemsida: Kvalitetsredovisningar för Katrineholms skolor 2013 

Förskolan

Styrkor:

 • Den medvetna satsningen på kompetensutveckling med PIM, PUG, Tras, Före Bornholmsmodellen, NTA och Pedagogisk dokumentation har resulterat i att all personal nu har gått utbildningarna.
 • Arbetslagen arbetar medvetet med att försöka skapa grupper utifrån barnens behov och intressen.
 • Reflektionstillfällen.
 • Pedagogisk dokumentation.

Förbättringsområden:

 • Förskolorna satsar medvetet på en flerspråkig personal.
 • Förskolorna fortsätter utveckla sitt arbete i matematik och NTA.
 • Förskolorna anser att de behöver förbättra kommunikationen med föräldrar via lärplattformen Lärknuten.

Interkulturella enheten

Styrkor:

 • Personal från 26 olika länder arbetar på IKE.
 • Två språkutvecklare leder de språkombud som finns på samtliga enheter, samt bistår lärare och rektorer med råd, stöd och kompetensutveckling inom språkutvecklingsområdet.
 • Samverkan sker med stödteamet på Elevhälsan och med Kulturskolans språkutvecklare.
 • Resultatet av elevenkäten – där eleverna fick stöd på sitt modersmål – visar att en överväldigande majoritet trivs och känner sig trygga på skolan. Samtliga elever tyckte att de lärde sig mycket i skolan, hade förtroende för lärarna och i stort var nöjda med sin skola.
 • Föräldraenkäten påvisar samma nöjdhet.
 • Många elever bär med sig erfarenheter av flykt och krig. Därför arbetar personalen mycket aktivt med konflikthantering i direkta situationer – inte minst på rasterna. Efter flytten från Vita huset på Drottninggatan till tidigare Nävertorpsskolan har rastsituationen förbättrats radikalt. Eleverna har nu stora grönområden att vistas på under rasten, likaså fotbollsplan och lekplats.

Förbättringsområden:

 • Medvetenheten om att man som lärare är en förebild och hur viktigt det är att i ord och handling agera enligt de grundläggande demokratiska värderingarna. För att stärka lärarna i deras redan idag prioriterade arbete med detta, behöver ännu mer tid ägnas åt diskussioner och planering.
 • Eleverna i år 7-9 har en bra utemiljö, men saknar ett uppehållsrum. Därför planerar man nu för att iordningsställa ett sådant.
 • Trygghetsteamets personalsammansättning har förändrats under läsåret. Även om arbetet fortskridit tillfredställande, vore det önskvärt om trygghetsteamets personalsammansättning är densamma över längre tid för kontinuitetens skull.

Nävertorps grundsärskola

Styrkor:

 • Ekonomi finns med som en punkt på samverkan, arbetsplatsträff och ledningsgrupp. Varje månad lämnas en uppföljning av skolans resultat till förvaltning och nämnd.
 • Större inköp diskuteras och förankras i arbetslagen innan.
 • Resurser omfördelas mellan arbetslagen vid behov efter diskussion i ledningsgruppen.
 • Väl fungerande hemsida.

Förbättringsområden:

 • Att arbetslagen ser sig som en skola.
 • Att säkerställa en likvärdig bedömning av kunskaper och färdigheter.
 • Utvärdering inom ämnesområden på skolnivå för att se vilka arbetssätt som har bäst effekt.

Gymnasiesärskolan

Styrkor:

 • Personalgrupp får handledning av organisationskonsult en gång per månad i syfte att stötta utveckling av gränser, balans och lagom tryck i organisationen. Etiska förhållningssätt fördjupas.
 • Medvetenheten bland eleverna, om vilka konsekvenser det får om man agerar i strid mot det som står i skolans handlingsplaner, är hög. Kuratorer, skolpsykolog och mentorerna arbetar aktivt tillsammans för att öka tryggheten, öka acceptansen och respekten för varandras olikheter. Alla elever ska kunna känna att skolan är en trygg miljö att vara i.
 • Ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har pågått sedan 2012. Syftet är att medvetandegöra lärarnas analys av individuella kommunikations- och kontaktförmågor för elever på tidig utvecklingsnivå samt att möjliggöra det som en individuell inlärningsfaktor. Samarbetet kan, enligt SPSM, resultera i en spridningseffekt där resultaten kan komma att användas som grund för fortbildning av andra gymnasiesärskolor. Även Skolverket är intresserat av arbetet.

Förbättringsområden:

 • Förbättra analysarbetet inför upprättandet av individuella utvecklingsplaner.
 • Att skriva ned arbetsbeskrivningar för mentorskap, lagledare och praktiksamordnare.
 • Att eleverna sätter egna mål, dokumenterar sitt lärande och är delaktiga i bedömningen i det egna lärandet.

Gymnasiet

Styrkor:

 • Etablerade och väl fungerande kontaktytor med närsamhället och andra intressenter, särskilt inom Teknik samt Vård- och omsorg, inom vilka två man även innehar college-certifieringar.
  Hög andel behörig personal.
 • Rutiner för elever med risk för bristande måluppfyllelse.
 • Hög medvetenhet om betydelsen av vilken bild vi förmedlar av vår skola.
 • Marknadsföringsgruppen har etablerat bra arbetsformer och rutiner, vilket har gynnat imagen.

Förbättringsområden:

 • Elevernas medvetenhet kring mål och kunskapskrav.
 • En ökning av elevernas delaktighet. En av skolorna menar att elevernas förhållningssätt till eget ansvar kring lärandet samt medvetenheten kring mål och kunskapskrav måste stärkas. En annan av skolorna lyfter vikten av att lärare och elever ser samstämmigt på vad inflytandet i läroprocesserna egentligen består av.

Grundskola med fritidshem

Styrkor:

 • Kvalitetsarbete med hjälp av Qualis är påbörjat.
 • Öppet och förtroendefullt kommunikationsklimat i personalgrupperna.
 • Matematikprojektet.
 • Många skolor marknadsför sig genom öppet hus, luciauppträdande, musikaler eller liknande.
 • Man visar upp sin verksamhet i praktiken på ett positivt sätt.

Förbättringsområden:

 • Modersmålsundervisningen behöver göras mer spännande för att locka elever.
 • Att öka andelen flerspråkiga pedagoger vid rekrytering samt erbjuda kompetensutveckling kring olika kulturer för alla pedagoger.
 • En bra och informativ hemsida som en värdefull kanal för marknadsföring som riktar sig inte minst till presumtiva föräldrar och elever.
 • Lärknuten borde i ännu större omfattning användas för att informera befintliga föräldrar och elever och för att förbättra imagen.
 • Kompetensutveckling inom området "barn i behov av särskilt stöd".
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*