5 december 2016

Öppna jämförelser för grundskolan

För tredje året i rad ökar andelen årskurs 9-elever i Katrineholm som når godkänt betyg eller högre i alla ämnen.

Meritvärdet är i stort sett detsamma som i fjol, samtidigt som det ökar kraftigt i övriga riket.

Nu har SKL presenterat årets rapport av Öppna jämförelser för grundskolan läsåret 2015/2016. För Katrineholms kommunala skolor och fristående skolor är resultatet liknande fjolårets mätning, på vissa mätpunkter märks en marginell ökning och för vissa en marginell sänkning.

- På några års sikt ser vi en stabil och stadig utveckling av resultaten i våra skolor. Det är glädjande att vi numera ser färre stora svängningar i resultaten från år till år, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef.

Årets Öppna jämförelser kan inte helt jämföras med tidigare års rapporter. Det beror bland annat på att flera variabler som fanns med föregående år inte presenteras i årets rapport. Dessutom har Skolverket i år tagit bort personer med “okänd bakgrund” från statistiken. Med “okänd bakgrund” menas till exempel personer som har kommit till Sverige de senaste två åren.

Godkänt eller högre i alla ämnen

71 procent av eleverna i årskurs 9 når målen i alla ämnen, jämfört med 69 procent läsåret före. Katrineholm når plats 220 i riket. Så sent som 2013/2014 var Katrineholm på plats 271.

Meritvärde

Meritvärdet för elever i årskurs 9 är marginellt lägre än året före: 206,5 istället för 208,1. Trots den marginella förändringen i det faktiska resultatet tappar Katrineholm 28 placeringar på rankningslistan. Det beror på att snittet i Sverige som helhet har ökat drastiskt, från 217 till 229. Katrineholms nya placering är 252 av 290.

- Vi ligger på samma resultatmässiga nivå som i fjol, men andra kommuner har kraftigt förbättrat sina meritvärden. Vi behöver undersöka vad det kan bero på att andra kommuner har ökat samtidigt som våra resultat ligger stilla, säger Helene Björkqvist.

Den nya placeringen gör att meritvärdet får stor påverkan på det sammanlagda värdet för Öppna jämförelser. Totalt sett hamnar Katrineholm på plats 249, vilket kan jämföras med plats 234 läsåret innan.

Gymnasiebehörighet

Andelen elever i årskurs 9 som blir behöriga till yrkesprogram på gymnasiet har minskat marginellt, från 80 till 79 procent. Pojkar har minskat mer än flickor.

Samtidigt märks en liten ökning i andelen elever som blir behöriga till de högskoleförberedande programmen. Det hänger samman med att allt fler elever når godkänt betyg i alla ämnen.

Årskurs 6

91 procent av årskurs 6-eleverna når godkänt betyg i svenska, jämfört med 94 procent året före. I matematik och engelska når 80 procent av eleverna godkänt betyg.

Tidigare år har även personalbehörighet och resultat från nationella prov i årskurs 3 redovisats i Öppna jämförelser. Dessa parametrar finns inte redovisade i årets rapport.

Kontaktperson

Helene Björkqvist
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Telefon: 0150-572 64
E-post: helene.bjorkqvist@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*