25 juni 2015

Nyhemsskolans meritvärde högst

Läsåret 2014/15 är slut och här följer bildningsförvaltningens sammanfattning av betygsresultaten.

Kommentarer och siffror avser vårterminen 2015. Samtliga tidsmässiga jämförelser görs mot elever i motsvarande årskurs vårterminen 2014, om inte annat anges. Siffrorna avser samtliga elever som undervisas i Katrineholms kommuns skolor, även om de inte är folkbokförda i kommunen. Friskolornas elever är inte inkluderade.

Årskurs 6:

Andelen elever som når godkänt betyg i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk är likvärdig jämfört med i fjol. Fler elever, procentuellt sett, når godkänt i svenska och engelska. I matematik är andelen som får godkänt något lägre. En större andel av eleverna som läser svenska som andraspråk når godkänt betyg vårterminen 2015.

Vid en jämförelse med sjätteklassarnas betygsresultat från höstterminen 2014 står det klart att antalet elever som når godkänt betyg har ökat i alla ämnen.

85 procent av eleverna når godkänt betyg i engelska, 82 procent i matematik, 94 procent i svenska och 41 procent i svenska som andraspråk. En marginellt större andel pojkar än flickor når godkänt betyg i engelska och matematik. Gällande svenska är siffrorna omvända.

Årskurs 7:

Eleverna i årskurs 7 har förbättrat sina betyg i svenska och svenska som andraspråk jämfört med i höstas. Eleverna i årskurs 7 uppnår annars generellt lägre betyg än fjolårets sjundeklassare.

Årskurs 8:

Eleverna har höjt sina betyg i svenska men sänkt sina betyg i engelska och svenska som andraspråk jämfört med höstterminens betyg. I matematik är resultaten likvärdiga. Eleverna uppnår generellt sett lägre betyg än fjolårets elever i årskurs 8.

Årskurs 9:

På Nyhemsskolan och Södra skolan har andelen elever som når alla mål ökat jämfört med föregående år. På Tallåsskolan har andelen minskat. Detta innebär att andelen elever i Katrineholms skolor som når samtliga mål har ökat.

Meritvärdet ökar

Meritvärdet på Nyhemsskolan och Tallåsskolan har höjts, men sänkts på Södra skolan. Totalt sett har meritvärdet höjts på Katrineholms kommuns skolor, från 199,49 till 204,15. Bland elever på Nyhemsskolan märks en särskilt stor ökning – från cirka 183 till 209. Detta innebär att meritvärdet på Nyhemsskolan är högre än på både Tallåsskolan och Södra skolan.

I engelska, matematik, svenska samt svenska som andraspråk har större andel pojkar och flickor godkänt betyg vid vårterminens slut än efter höstterminen. Progressionen sedan höstterminens betyg är bättre för årets nior än för fjolårets motsvarighet. Årets niondeklassare når ändå inte upp till samma nivå som fjolårets nior i matematik (78 procent). Däremot uppvisar eleverna bättre resultat i engelska (87 procent) samt svenska som andraspråk (66 procent). I svenska är resultaten likvärdiga.

Gymnasiebehörighet

Andelen elever som blir behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program är marginellt lägre, 75,8 procent jämfört med 76,5 procent. På Nyhemsskolan, 64 procent, är något större andel än i fjol behöriga. På de andra skolorna är det något lägre andel behöriga elever i år jämfört med i fjol. En större andel pojkar är behöriga till både yrkes- och högskoleförberedande program än i fjol.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*