2 juni 2016

Katrineholm får pengar för jämställdhetsprojekt

Katrineholms kommun får 365 000 kronor från SKL för ett nytt projekt som ska öka medvetenheten om mäns och pojkars roll, ansvar och perspektiv i jämställdhetsarbetet.

I Katrineholms kommun går pengarna till högstadieskolornas arbete kring integrerat normkritiskt arbetssätt, bland annat i form av en gemensam jämställdhets-kickoff.

Kickoffen sker under planeringsdagarna i augusti och målsättningen är att båda Järvenskolorna ska få tillfälle att dels lyssna på en föreläsning av Sara Lund/Claes Schmidt och dels besluta kring gemensamma normer och förhållningssätt gentemot elever och personal.

Pengarna från SKL ska också användas för att låta tre personal arbeta med genus- och jämställdhetsarbete i sina tjänster.

Föreläsning för elever

Sara Lund/Claes Schmidt ska också föreläsa för elever och vårdnadshavare i höst. För att, som Sara skriver på sin hemsida: med humorns hjälp inspirera till att byta ut fördomar och gamla tankesätt mot kunskap och kanske ett helt nytt sätt att tänka. 

Syftet är att ge eleverna kunskaper om de snäva ramar vi många gånger uppfostras i för att passa in i traditionella könsroller som inte tillåter oss att skapa vår egen identitet utifrån våra individuella talanger och förutsättningar. Målsättningen är att arbetet ska bidra till jämställdhetspolitikens fjärde delmål: Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Tallåsskolan ska sprida sitt arbete

Tallåsskolan bedriver redan ett framgångsrikt arbete kring normkritik, maskulinitet och jämställdhet. Detta har gett mätbara positiva effekter på till exempel elevernas meritvärden. Nu ska skolan sprida sina erfarenheter och kunskaper inom kommunens högstadieverksamhet.

Totalt har 15 projekt i landets fått ta del av satsningen på 10,75 miljoner kronor som SKL och regeringen gör under 2016. Göteborgs stad, Halmstad kommun, Eskilstuna kommun, Jönköpings kommun och Stockholms läns landsting är några av organisationerna som får SKL-medel.

Läs mer på SKL.se här.

Kontakt

Magdalena Norin
Rektor Tallåsskolan
E-post: magdalena.norin@katrineholm.se
Telefon: 0150-574 09

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*