13 april 2013

Frågor och svar om beslutet

Varför görs denna förändring? Varför måste en skola flytta?
Svar: Vi har ett stort behov av fler lokaler till Katrineholms skolor med anledning av det ökade elevantalet i kommunen. Under 2014 ökade antalet barn i de kommunala grundskolorna med 135 elever. Utvecklingen har gjort att många skolor i tätorten blivit trångbodda. Elevantalet väntas fortsätta öka under de kommande åren och för att alla elever ska få plats måste lokalerna disponeras annorlunda.

Under 2013 och 2014 har 700 barn från andra länder kommit till Katrineholm. Från årsskiftet till mitten på mars har 80 barn anlänt och prognosen för helåret 2015 är 400 barn. För att inte barnens utslussning från Interkulturella enheten till ordinarie skolundervisning ska avstanna efter introduktionen behövs vi fler lokaler för den ordinarie verksamheten.

Varför får just Interkulturella enheten flytta?
Svar: Vi har bedömt att det är den verksamhet där en enskild elev påverkas under kortast tid. Varje elev är bara på Interkulturella enheten en kortare period. Om exempelvis en grundskola skulle flyttats till Valla skola i stället skulle det innebära att en och samma elev skulle kunna tvingas göra bussresan varje skoldag under hela studietiden, upp till sex år.

Hur ska busstransporten fungera?
Svar:
Det är naturligtvis av största vikt att det blir en trygg och säker lösning för varje elev.  Exakt vilken typ av stöd det handlar om är lite för tidigt att säga och det är någonting som vi måste se över tillsammans med enhetschef och personal på Interkulturella enheten. 

Hur påverkar det här Valla skola?
Svar: Det är fortfarande för tidigt att säga i detalj hur Valla skola kommer att påverkas av att två verksamheter utnyttjar lokalerna. Klart är att den verksamhet som redan i dag finns på skolan kommer att finnas kvar även fortsättningsvis.

Hur många elever gäller detta?
Svar: Antalet elever som är inskrivna på Interkulturella enheten varierar från månad till månad. Bedömningen är att det handlar om ungefär 100 barn som ska gå i Valla.

Vilka positiva följder får en sådan flytt?
Svar: En flytt kommer att resultera i att lokalbristen på Nyhemsskolan och Skogsborgsskolan lindras. Detta möjliggör att eleverna på IKE i ett tidigare skede kan få chansen att komma ut i ordinarie skolundervisning. Tidigare har utslussningen från Interkulturella enheten stundtals inte kunnat genomföras i önskad takt med anledning av platsbristen i ordinarie skolverksamhet.

Det är också positivt för de nyanlända barnens integration att introduktionsutbildningen genomförs på en skola med ordinarie skolklasser.

I dagsläget finns lediga lokaler på Valla skola och en flytt gör att de kommunala utrymmena kan utnyttjas på ett bättre sätt än vad som varit fallet den senaste tiden. Att landsbygdsskolorna har bra beläggning är viktigt för den enskilda skolans fortsatta verksamhet och utveckling

Vad är Interkulturella enheten?
Svar: Interkulturella enheten är en mottagningsenhet där nyanlända barn genomgår en introduktionsutbildning. Därefter slussas de ut i ordinarie skolverksamhet.

Vilken verksamhet ska ha Interkulturella enhetens lokaler i Nävertorp från och med i höst?
Svar: Lokalerna som Interkulturella enheten har använt, tidigare Nävertorpsskolans lokaler, ska användas av Nyhemsskolan. Det är fortfarande inte bestämt vilken del av Nyhemsskolans verksamhet som ska inrymmas i de nya lokalerna. Rektor och personal på Nyhemsskolan kommer att planera detta.

Att Nyhemsskolan får större lokaler gör att utslussningen från Interkulturella enheten till ordinarie skolklass kommer kunna genomföras i den takt som gynnar den enskilda eleven.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*