12 december 2017

Forssjö skola får kvalitetspriset 2017

Forssjö skola får bildningsnämndens kvalitetspris 2017 på 10 000 kronor. Priset delas ut varje år till ett arbetslag eller personal som är särskilt framgångsrika i sitt arbete med att nå god måluppfyllelse i verksamheten enligt de statliga och kommunala styrdokumenten. 

- Det är en mycket värdig pristagare, som på ett föredömligt och lustfyllt sätt har tagit sig an de möjligheter som den digitala utvecklingen ger. Det känns extra bra utifrån det förändrade uppdrag som skolan står inför utifrån den nationella strategin för skolans digitalisering som regeringen beslutat om och de kommande förändringarna av läroplanerna inom detta område, säger Johan Söderberg, bildningsnämndens ordförande.

Forssjö skolas arbete med den digitala pedagogiken består av flera olika delar som tillsammans bidrar till att skapa bästa tänkbara möjligheter för varje elev att utveckla kunskaper och förmågor utifrån sina förutsättningar och behov.

- Vi är väldigt glada över att vi får det här priset och jag är oerhört stolt över arbetet som lärare och elever gör tillsammans här på skolan, säger Pia Nygren, rektor på Forssjö skola.

För att fortsätta inspirera och motivera eleverna kommer prispengarna användas till en resa till Tekniska museet i Stockholm.

Bildningsnämndens motivering:

Bildningsnämndens kvalitetspris 2017 tilldelas Forssjö skola för ett föredömligt utvecklingsarbete inom digital pedagogik. Forssjö skolas pedagoger tog vid läsårsstart 2016 beslut om att sätta upp digital pedagogik som sitt verksamhetsmål och fokus. Detta skedde mot bakgrund av att skolans elever samtidigt försågs med ett eget digitalt verktyg.

Under ledning av en pedagog med särskilt utvecklingsuppdrag, så kallad digital lärspridare, har regelbundna arbetsmöten med fokus på kollegialt digitalt lärande genomförts. Den digitala pedagogiken har successivt kopplats till läroplanens mål och till utveckling av formativ bedömning. Utvecklingsarbetet har gått från ett försiktigt testande av digitala stödfunktioner till ett medvetet digitalt förhållningssätt i klassrummet. Det ämnesövergripande perspektivet i undervisningen har stärkts vilket bland annat regelbundet synliggörs på sociala medier.

Pedagogerna har med digitalt stöd utvecklat elevernas skriftliga förmåga. Detta har mynnat ut i ett e-bibliotek där eleverna ges möjlighet att publicera sina texter vilket varit mycket motivationshöjande och medfört att kvaliteten höjts. Elevernas möjlighet till inflytande har utvecklats genom att IKT-ambassadörer har utsetts i varje klass. Dessa har träffats med lärspridaren och de har tillsammans planerat fortsatta aktiviteter vilket exempelvis mynnat ut i att eleverna nu deltar i att arrangera olika digitala event. De utgör även teknikstöd till såväl kamrater som personal.

Det är ännu för tidigt att genomföra någon systematisk utvärdering av utvecklingsarbetet men de uppföljningar som regelbundet görs vittnar om en hög grad av tillfredställelse hos såväl elever som personal. Kommunens vision ”Läge för liv och lust” manifesteras på Forssjö skola genom ett genuint Levande lustfyllt lärande!

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*