24 mars 2015

Förslag att IKE flyttas till Valla skola

De senaste åren har det varit stor tillströmning av nya elever till Katrineholms kommuns skolor. Under 2014 ökade antalet barn i de kommunala grundskolorna med 135 elever, vilket innebär en stor utmaning för en kommun i Katrineholms storlek. Utvecklingen har gjort att många skolor i tätorten har blivit trångbodda och lokaler som inte varit funktionella eller gynnsamma för resultatutvecklingen har använts.

Elevantalet väntas fortsätta öka under de kommande åren och för att alla elever ska få plats måste lokalerna disponeras annorlunda och flera byggnationer planeras och/eller är redan påbörjade.

Behöver fler lokaler

Under 2013 och 2014 har 700 barn från andra länder kommit till Katrineholm. Hittills i år har 80 barn anlänt och prognosen för helåret 2015 är 400 barn. För att inte barnens utslussning från Interkulturella enheten, IKE, till ordinarie skolundervisning ska avstanna efter introduktionen behöver vi fler lokaler för den ordinarie verksamheten.

På Valla skola finns tomma lokaler i dagsläget och därför föreslår nu bildningsförvaltningen att Interkulturella enheten år F-6 flyttar till Valla skola från och med höstterminens start. År 7-9 på Interkulturella enheten kommer även fortsättningsvis att ha sin verksamhet på Södra skolan.

Nyhemsskolan växer

Det utrymme som frigörs, i Nävertorpsskolans tidigare lokaler, ska tillhöra Nyhemsskolan som därmed växer. På så vis kan vi utnyttja de kommunala utrymmena effektivare, samtidigt som lokalsituationen förbättras på närliggande skolor.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*