Frågor och svar - förändringar i Katrineholms skolor

Vad innebär beslutet?

Läs vad beslutet innebär här.

Mitt barn går på Erlaskolan idag. Vad händer nu?

Erlaskolans verksamhet fortsätter som vanligt under vårterminen.

De elever som höstterminen 2016 skulle gått i årskurs F-6 på Erlaskolan kommer att erbjudas plats på sina kommunala hemskolor i Katrineholm. Vilken som är hemskolan avgörs av folkbokföringsadressen.

Elever som från och med höstterminen 2016 skulle gått i årskurs 7-9 på Erlaskolan kommer att tillhöra Södra skolan eller Tallåsskolan. Mer information kommer under våren. 

Eleverna har möjlighet att söka till annan skola, såväl kommunal som fristående. Detta gör vårdnadshavare direkt hos önskad skola.

Om du har frågor om Erlaskolans beslut att avveckla verksamheten i Katrineholm kan du kontakta Magdalena Allgren, kommunikationschef på Lärande i Sverige AB, på magdalena.allgren@larande.se

Mitt barn går på Nyhemsskolan 7-9. Vad händer nu?

Nyhemsskolans verksamhet fortsätter som vanligt under vårterminen 2016.

Beslutet innebär att de tre kommunala högstadieskolorna, Nyhemsskolan, Tallåsskolan och Södra skolan, slås samman till två nya högstadieenheter i centrala Katrineholm. Alla Katrineholms kommuns högstadieelever samlas då på ett campus-område. Högstadieeleverna kommer att gå i skolan i de lokaler som idag tillhör Tallåsskolan, Södra skolan och/eller Erlaskolan.

Alla profiler i de kommunala högstadieskolorna kommer att finnas kvar.

Eleverna i nuvarande årskurs 7-8 på Nyhemsskolan kommer att få behålla sina klassammansättningar. Målsättningen är att de även ska få behålla sina mentorer.

De elever som har sökt till årskurs 7 inför höstterminen får mer information inom kort.

Mitt barn ska börja årskurs 7 till hösten, vad innebär det?

Blivande årskurs 7-elever i Katrineholms kommunala skolor kommer att få besked om skolplacering och profil under vecka 14.

Detta innebär att vi även återkommer med mer information för elever som valde Nyhemsskolan som sitt förstahandsval i valet till årskurs 7.

Mitt barn går i Nyhemsskolans verksamhet på Stora Malmsvägen, ”Lilla Nyhem”. Vad händer nu?

Enligt beslutet blir Nyhemsskolan en renodlad F-6-skola från och med i höst. Det innebär att Nyhemsskolans förskoleklasser flyttas till Nyhemsskolans huvudområde och kommer inte längre att vara på Stora Malmsvägen 5, även kallat ”Lilla Nyhem”.

Från vem kommer förslaget?

Förslaget kommer från bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun och togs upp på bildningsnämndens sammanträde den 22 mars 2016.

Läs förslaget här.

Läs beslutet här.

Varför föreslår bildningsförvaltningen den här förändringen?

Inför höstterminen avvecklas friskolan Erlaskolan i Katrineholm. Det innebär att Katrineholms kommunala skolor behöver bereda plats för de 107 elever på Erlaskolan som är folkbokförda i Katrineholms kommun.

Katrineholms kommun har en skyldighet att erbjuda alla elever som är folkbokförda i kommunen plats på någon av de kommunala skolorna. För att kunna ta emot ett så stort antal elever behöver förändringar i verksamheten göras. Därför föreslog bildningsförvaltningen att delar av de förändringar som nämns i den långsiktiga planen/förstudien för skollokaler i Katrineholms kommun tidigareläggs. Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget den 22 mars 2016.

Att Nyhemsskolan blir en renodlad F-6-skola från och med höstterminen 2016 innebär att tillgången till skollokaler i stadsdelen säkras under lång tid framöver.

Att flytta Nyhemsskolan årskurs 7-9 och därmed samla högstadieskolorna i närheten av varandra är ett steg i riktningen mot de förslag som finns i förstudien för ny skola eller campus i centrala delar av Katrineholm. Det ger möjlighet till att effektivisera samarbetet mellan skolorna och säkrar dessutom tillgången på legitimerade lärare, enligt de nya kraven på lärarlegitimation.

Ska det bildas nya klasser?

Eleverna i nuvarande årskurs F-5 på Erlaskolan erbjuds plats på sina respektive hemskolor i Katrineholms kommun från och med höstterminen 2016. Elevens folkbokföringsadress avgör vilken som är den kommunala hemskolan.

Eleverna i nuvarande årskurs 7-8 på Nyhemsskolan kommer att få behålla sina klassammansättningar. Målsättningen är att de även ska få behålla sina mentorer.

Målsättningen är att eleverna i nuvarande årskurs 7-8 på Erlaskolan i så stor utsträckning som möjligt ska få behålla nuvarande klassammansättningar i höst.

De elever som börjar årskurs 7 till hösten kommer att få besked om skolplacering och profil under vecka 14. Senare i vår kommer eleverna att få information om klassplacering och vilka som blir klassens mentorer. Eleverna kommer också att bli inbjudna till skolan för att få möjlighet att träffa dina blivande klasskamrater och lärare.

Får mitt barn behålla sina mentorer?

Målsättningen är att eleverna i nuvarande årskurs 7-8 på Nyhemsskolan i så stor utsträckning som möjligt ska få behålla sina klassammansättningar och mentorer.

Helt klart är att eleverna i nuvarande årskurs 7-8 på Nyhemsskolan får behålla sina nuvarande klassammansättningar.

Var kommer eleverna på Nyhemsskolan 7-9 att gå i skolan i höst?

Alla högstadieelever i Katrineholms kommunala skolor ska enligt förslaget gå i skolan i de centrala delarna av Katrineholm, i någon av lokalerna som tillhör Södra skolan, Tallåsskolan eller Erlaskolan.

Erlaskolans nuvarande lokaler kommer enligt förslaget att ingå i någon av de nya enheterna Tallåsskolan och/eller Södra skolan från och med i höst.

Vilka föreslås bli nya rektorer?

Petra Bergenbrant, som idag är rektor för Nyhemsskolan F-9, blir rektor på F-6-enheten Nyhemsskolan.

Magdalena Norin och Andreas Wetell fortsätter som rektorer på Tallåsskolan respektive Södra skolan.

Hur kan jag lämna synpunkter på förslaget?

Fram till och med den 18 mars fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter lämnades synpunkterna till bildningsnämnden inför sammanträdet den 22 mars 2016.

När fattades beslutet?

Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget på sitt sammanträde den 22 mars 2016. Läs beslutet här.

Vad är det för förstudie som nämns?

Kommunfullmäktige gav i Övergripande plan med budget 2015-2017 (sidan 77) kommunstyrelsen i uppdrag att som underlag för beredningen av övergripande plan med budget genomföra av en förstudie benämnd ”Byggnation av ny skola i centrum”. Uppdraget hade förberetts i kommunstyrelsen 2014-10-29 (KS handling 37/2014, § 176) och fastställts i kommunfullmäktige 2014-11-17. Uppdraget genomfördes av kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda nämnder och andra berörda aktörer och det avrapporterades 2015-09-21.

Efter redovisningen av framlagd förstudie ”Byggnation av ny skola i centrum” fick bildningsnämnden i Övergripande plan med budget 2016-2018 (sidan 57) (KF handling 2015-11-16 § 239) ett kompletterande uppdrag via kommunstyrelsen (KS handling 50/2015) att i samråd med kommunledningsförvaltningen och KFAB fortsätta förstudien för att utreda alternativa förslag. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast i april 2016 för beslut om projektering.

Den fullständiga förstudien blev offentlig i kallelsen till bildningsnämndens nästa sammanträde. Kallelsen publicerades på katrineholm.se den 11 mars 2016. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*