18 april 2017

Byggnytt: Katrineholms förskolor och skolor

Det fortsätter att byggas mycket i Katrineholms förskolor och skolor. Under de senaste åren har nya förskolor och förskoleavdelningar öppnats. Dessutom har flera av våra skolor byggts ut för att möta det ökade antalet elever i Katrineholm.

Och under de kommande åren är fler stora byggprojekt på gång.

Här är en sammanfattning av de byggprojekt som pågår, planeras eller nyligen är avslutade.

Färdiga byggnationer

Färdiga byggnationer sedan 1 januari 2016:

Fågelbo förskola

I januari 2017 flyttade Fågelbo förskola i Forssjö till nybyggda lokaler. Förskolan har utökats från tre till fyra avdelningar.

Berguvens förskola

I december 2016 öppnade Berguvens förskola i Sandbäcksområdet. Förskolan har fyra avdelningar.

Estetiska programmet

 Estetiska programmets lokaler på Duveholmsgymnasiet har byggts om och gjorts iordning för det nya gymnasieprogrammet Animation och visualisering. I estetiska programmets korridor har både klassrum och foto-studio renoverats, ett uppehållsrum för samtliga elever på estetiska programmet har byggts och personalutrymmen har flyttats. Klart augusti 2016.

Skogsborgsskolan

Utbyggnad av Skogsborgsskolan med bland annat två klassrum. Klart januari 2016.

Näverstugans förskola

Utbyggnad av Näverstugans förskola med tre nya avdelningar. Klart januari 2016.

Guldregnets förskola

Utbyggnad av Guldregnets förskola, från sex till sju avdelningar. Klart augusti 2016.

Påbörjade projekt:

Nya skolor 2020

Katrineholms kommun ska bygga två nya moderna grundskolor, en F-6-skola på norr och en 7-9-skola på Järvenområdet. F-6-skolan ska ha plats för 525-630 elever och 7-9-skolan ska ha plats för 900 elever. Totalt beräknas skolorna kosta närmare en halv miljard kronor.

Skolorna ska vara klara år 2020 och den närmaste tiden väntar en intensiv planeringsfas. Alla inblandade aktörer, såväl pedagogisk personal som fastighetsbolag, polis och byggentreprenörer, ska planera för en skolverksamhet som stödjer läroplanen. Det är då särskilt viktigt att:

- Undervisningen i olika ämnesområden kan samordnas så att eleverna ges möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet.

- Ämnesövergripande kunskapsområden ska integreras i undervisningen i olika ämnen.

Byggnationerna ska dessutom planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa trygga skolor där vi ser till alla elevers behov.

De första skisserna väntas presenteras under sommaren 2017. Arkitekt-bilder på de nya byggnaderna väntas presenteras under läsåret 2017/2018.

Just nu pågår arbetet med att ta fram verksamhetsprogram, vilket innebär att man identifierar vilka specifika ytor som ska finnas i lokalerna. Till exempel tydliga entréer, expeditionslokaler, idrottshallar, matsalar och funktionella lokaler för olika former av lärande. Den inre miljön ska inspirera till lärande och ge eleverna förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Som en del i planeringsarbetet har representanter från projektgruppen gjort studiebesök på nybyggda skolor i närområdet. Under vintern och våren görs ytterligare studiebesök, med representanter från bland annat kommunledning, politiker, förvaltningsledning, skolledning och Lärarförbundet.

Under 2017 ska personal, elever och vårdnadshavare involveras i planeringsarbetet på olika sätt.

Representanter från bildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och det kommunala fastighetsbolaget KFAB ingår i projektens styrgrupp. Lars Andersson, Lisa Jonsson och Jörgen Rüdeberg från bildningsförvaltningen har ett särskilt ansvar för att bevaka de pedagogiska aspekterna, tillsammans med rektorer. KFAB ansvarar för upphandling, beställning och kontakter med leverantörer.

Fakta om F-6-skolan på norr:
- Byggs strax norr om förskolan Guldregnet
- Antal elever 525-630 stycken
- Totalarea skolbyggnad 5 300 kvadratmeter
- Totalarea Idrottshall 1 810 kvadratmeter

Fakta om 7-9-skolan på Järvenområdet:
- Byggs på Järven-området
- 900 elever
- Totalarea skola 8 500 kvadratmeter
- Utökning av lokaler för idrott behövs

Skogsborgsskolan

Skogsborgsskolan får ytterligare fyra klassrum, matsal och personalutrymmen i den nya byggnad som just nu byggs norr om huvudbyggnaden. Lokalerna ska slutbesiktigas i juni 2017 för att sedan invigas i början av höstterminen 2017.

Matsalar

Under hösten 2017 ska utbyggnaderna av matsalarna vid Sandbäcksskolan och Västra skolan bli klara. Planering för de utbyggda matsalarna påbörjades hösten 2016.

Forssjö skola och fritidshem

Höstterminen 2017 får Forssjö skola tillgång till två nyrenoverade klassrum i de lokaler som tidigare har tillhört Fågelbo förskola. Forssjö skolas fritidshem får egna lokaler i den byggnad där en av förskolans avdelningar tidigare har varit.

Karossens förskola

Beslut finns att bygga ut Karossens förskola från tre till fem avdelningar. I nuläget har KFAB lämnat in en förfrågan till Samhällsbyggnadsförvaltningen om en planändring för området. Om/när planändringen beviljas kan KFAB ansöka om bygglov. Planeras vara färdigt andra/tredje kvartalet år 2018.

Sandbäcksskolan

Elevunderlaget i Sandbäcksområdet ökar och Sandbäcksskolan är i stort behov av fler lokaler, på både kort och lång sikt.

På kort sikt finns beslut att Sandbäcksskolan tillfälligt flyttar delar av sin verksamhet till Ellwynska skolans lokaler från och med höstterminen 2017. När Sandbäcksskolan utökar sin lokalyta med fler klassrum och grupprum finns möjlighet att minska gruppstorlekarna i vissa årskurser. Detta möjliggörs av att Vård- och omsorgsprogrammet flyttar till Duveholmsgymnasiets och KTC:s lokaler från och med höstterminen 2017. Det är en del av den långsiktiga plan som finns för Katrineholms förskolor och skolor. Ellwynska skolans lokaler ligger en kort promenadväg från Sandbäcksskolan.

Samtidigt planerar Katrineholms kommun för framtidens skola i Sandbäcksområdet. I Katrineholms kommuns budget för 2017 har bildningsnämnden ett uppdrag att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen ta fram förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler. Det är ett arbete som nu pågår.

Etapp 1 i Campus Backa: Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet flyttar från Ellwynska skolan till lokalerna vid KTC och Duveholmsgymnasiet inför höstterminen 2017. Vissa anpassningar av lokalerna kommer att göras, bland annat för metodrum och undervisningssalar som är specifika för programmet.

Flytten av Vård- och omsorgsprogrammet är det första steget i processen att samla Katrineholms gymnasieskolor på ett ställe. Genom att samla gymnasieprogrammen vill bildningsförvaltningen bland annat skapa förutsättningar för att behålla det breda programutbudet i Katrineholm samt skapa ökade möjligheter till samarbete mellan personal och elever på de olika programmen.
Läs mer om flytten av Vård- och omsorgsprogrammet  

Utredning om etapp 2 i Campus Backa: Lindengymnasiet

Under vårterminen 2017 ska en utredning genomföras för att ge svar på hur stora lokalytor som behövs för att Lindengymnasiets program på sikt ska kunna flyttas till en ny samlad gymnasieskola i lokalerna vid Duveholmsgymnasiet och KTC.

Utredningen genomförs av Lindengymnasiets rektor Bengt Lind i samarbete med biträdande förvaltningschef Jörgen Rüdeberg samt rektorerna på KTC och Duveholmsgymnasiet.

I mitten av april ska utredningen redovisas för bildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Att flytta de fem gymnasieprogrammen från Lindengymnasiet till Campus Backa är en stor process som kräver både tid och resurser. Innan en sådan flytt skulle kunna genomföras måste ytterligare och mer omfattande utredningar göras för att ge svar på frågor om till exempel lokalanpassningar, tidsplan, positiva och negativa effekter samt vilka kostnader det skulle innebära. Dessa frågeställningar ska inte besvaras i den utredning som nu genomförs utan kan bli aktuella först i ett senare skede. Om det blir aktuellt med en sådan framtida utredning ska också personal, elever och vårdnadshavare involveras för att få med alla perspektiv.

Förslag:

Ny förskola 2018

Under 2017 ska bildningsförvaltningen utreda om det finns behov av nya förskolor och var förskolorna i så fall bör placeras. Utredningen med förslag på placering ska presenteras i augusti 2017.

Bäverhyddan

Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheterna att i framtiden bygga om delar av tidigare Nävertorpsskolan till förskola. Förskolan skulle ha plats för 60-70 barn samt mottagningskök.

En tillfällig avdelning med plats för 23 barn öppnade i Nävertorpsskolans tidigare lokaler den 1 april 2017. Avdelningen hålls öppen fram till och med augusti 2017.

Målbild för lärmiljön

I ett skede där vi genomför och kommer att genomföra om-, ny- och tillbyggnationer inom förskola och skola strävar vi skapa en gemensam målbild för vår verksamhet kopplad till lärmiljöer. Katrineholms kommun ska erbjuda en likvärdig utbildning, där de pedagogiska riktlinjerna ska ge gemensamma målbilder oavsett vilken förskola eller skola som våra barn och elever vistas i.

Bildningsnämnden har beslutat (2016-12-13, §73) om riktlinjer som ska genomsyra och ligga till grund för planeringen av alla nya lärmiljöer. Riktlinjerna ska också vara utgångspunkt för planering och förändring av befintliga lärmiljöer. Den fysiska miljön ska vara anpassad för nya, moderna sätt att undervisa och lära.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*