Förslag: Ny högstadieskola i centrum

I bildningsförvaltningens förstudie föreslår man att en ny 7-9-skola ska byggas på Järvenområdet i anslutning till nuvarande Tallåsskolan. En ny högstadieskola på Järvenområdet skulle kunna inrymma Kulturskolan som i dagsläget inte har ändamålsenliga lokaler. Även KomTek skulle kunna placeras i den nybyggda skolan.

Ett alternativt förslag som finns är att skapa ett campusområde med de båda nuvarande Järvenskolorna samt Röda och Vita huset. Bildningsförvaltningen har förordat en ny högstadieskola på Järvenområdet och det är också förslaget som kommunstyrelsen ska ta ställning till.

Möjlighet till tätare samarbeten

Att samla all kommunal högstadieverksamhet på en mindre geografisk yta ger möjlighet till tätare samarbeten inom arbetslagen, förbättrad integration och en större flexibilitet i elevgrupperingar. En samlad höstadieverksamhet ger dessutom organisatoriska och personalresursmässiga fördelar, till exempel med hänsyn till de krav som Skolverket ställer på lärarlegitimation.

Om en ny högstadieskola byggs kan Södra skolans lokaler komma att tomställas för skolverksamhet.

På bildningsnämndens sammanträde den 22 mars 2016 beslutade nämnden att godkänna förstudien ”Översikt över möjliga alternativ till ny 7-9-skola samt presentation av lösningar på skolans lokalbehov på kort och lång sikt” samt att översända den till kommunstyrelsen.

Uppdrag om projektering

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge KFAB i uppdrag att lämna ett kostnadsförslag på en ny högstadieskola för 900 elever på Järvenområdet, inklusive tillbyggnad av matsal och gymnastiksal.

Kommunstyrelsen väntas ta beslut på sitt sammanträde den 27 april 2016. Läs kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde här. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*