6 november 2013

Bildningsnämndens beslut den 5 november 2013

Detta är en sammanfattning av några beslut som togs på bildningsnämndens senaste sammanträde. Du kan läsa besluten i sin helhet i protokollet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Läs mer om ärendena i sammanträdeshandlingarna via ingången Kallelser och protokoll i vänstermenyn.

Utdelning av kvalitetspris

Sköldinge skola

Från Sköldinge skola var det lärarna Maggan Andersson, Lena Kanders, Sören Filipsson och Maria Evald som tog emot kvalitetspriset på 5 000 kronor, tillsammans med rektor Ann-Britt Eriksson.
(Lena Frank och Elsie Eriksson saknades). Arbetslaget har fått priset för att markant ha höjt elevernas grundläggande läsförmåga genom ett systematiskt utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet har bidragit till barns utveckling och elevers ökade måluppfyllelse. Det har skett i nära samarbete med Elevhälsan.

Duveholmsgymnasiet

Från Duveholmsgymnasiet var det läraren Erik Öberg som tog emot priset. Ulrica Truedsson och Anders Grahn kunde inte närvara vid utdelningen. Lärarna tilldelades priset för sitt utvecklingsarbete med så kallade Learning Studies i historia. De har framgångsrikt lyckats förbättra elevernas studieresultat och på så sätt bidragit till ungdomars utveckling och elevers ökade måluppfyllelse. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med forskare från Högskolan Dalarna.

Ekonomisk uppföljning med statistik

Ekonomi

Vid årets slut beräknar bildningsnämnden nå ett nollresultat. För att detta ska bli verklighet kommer åtgärder motsvarande cirka 1, 5 miljoner kronor att vidtas. En av orsakerna till att åtgärder måste vidtas, är att antalet elever i de kommunala förskolorna och skolorna har minskat och fler elever nu finns i friskolor. Organisationen har inte fullt ut hunnit anpassas till det nya elevantalet, vilket medfört svårigheter att anpassa ekonomin. Ytterligare anpassningar av ekonomin förväntas ske under hösten.

Statistik

Antalet barn i förskolan har minskat med 75 sedan januari månad. Det är normalt då många barn slutar för att gå vidare till förskoleklass vid höstterminens början. De nya barnen skrivs oftast inte in förrän senare och antalet barn förväntas öka under höst- och vårtermin.

Gruppstorlekarna inom förskolan variera, men snittet för september månad ligger på knappt 18 barn per avdelning.

Antal barn i grundskolan har ökat med 108 sedan januari 2013. I januari fanns 3 663 elever i grundskolan och i september var motsvarande siffra 3 771. Av dessa har 14,3 procent valt en friskola eller annan kommun till hösten. I maj var motsvarande siffra 12 procent.

Antalet barn i fritidshem har ökat med 218 sedan januari månad. Drygt 6 procent av dessa går i någon av Katrineholms friskolor eller i en annan kommun.

Antal gymnasieelever har minskat med 63 sedan januari månad. Antalet elever från annan ort, som läser på Katrineholms gymnasieskolor har minskat med 43 elever från årets början. I september var det drygt 17 av katrineholmseleverna studerade i annan kommun eller på en friskola.

Totalt sett har antalet barn och ungdomar som kommunen har betalningsansvar för, ökat med 66 stycken, jämfört med det antal som angavs i budgeten 2013-15. Nämnden har fått ytterligare cirka 4, 7 miljoner kronor för det ökade barnantalet till och med september månad.

Översiktsplan 2013, Katrineholms kommun

Bildningsnämnden beslutade att lämna synpunkter på förslaget till Översiktsplan 2030 enligt bildningsförvaltningens yttrande. Det som lyfts fram som positivt i planen, är att barnperspektivet finns med och att barn och ungdomar fått bidra med synpunkter. I yttrandet påpekar man att skolor och förskolor bör ingå i diskussionen när bostäder planeras.

Yttrande över motion om läxhjälp

Vänsterpartiet yrkar i en motion på att en plan för läxhjälp ska tas fram för kommunens skolor.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige om att bifalla motionen, men att den ska kompletteras med en läxpolicy. 

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*