30 januari 2013

Bildningsnämndens beslut i korthet den 29 januari 2013

Detta är en sammanfattning av några beslut som togs på bildningsnämndens senaste sammanträde. Du kan läsa besluten i sin helhet i protokollet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Du kan läsa mer om ärendena i sammanträdeshandlingarna via ingången Kallelser och protokoll i vänstermenyn.

Rapport om matematiksatsning

Matematikutvecklarna redogjorde för sin rapport Analys av resultaten - Nationella proven i matematik åk 3. Analysen gäller åren 2010-2012. Den bygger på statistik samt nationell och internationell forskning.

Ny organisation för bildningsförvaltningen

Beslut togs om en ny organisation för bildningsförvaltningen. Organisationen har tagits fram efter Skolinspektionens och ekonomikonsulternas granskningar samt tidigare nämnduppdrag. Den nya organisationen gäller från och med den 1 augusti 2013.

Syfte

Syftet är att skapa en organisation med hög kvalitet som kan möta framtida utmaningar, där alla barn och elever når sina mål, utvecklas och känner sig trygga. Chefer och personal ska trivas och kunna genomföra sitt uppdrag med en budget i balans.

Ledord för processen

  • ökad måluppfyllelse och trygghet för barn och elever
  • 1-19-årsperspektiv
  • hållbar organisation som tål förändringar
  • flexibel och tydlig
  • nära ledarskap
  • samarbete, nätverk, samledarskap
  • budget i balans
  • kvalitet.

Chefskap

Förutom förvaltningschefen utses två verksamhetschefer. Den ena ansvarar för förvaltningskontorets verksamhet och viss myndighetsutövning. Den andra ansvarar för Katrineholms skolor 1-19 år och är chef över rektorerna.

Samordningsområden och enheter

Katrineholms skolor delas in i sex samordningsområden. Förskolorna samt grundskolorna upp till årskurs 6 bildar fyra samordningsområden. Högstadieskolorna och gymnasieskolorna bildar varsitt område. I den nya organisationen kan olika typer av resurser samordnas, till exempel administration, personalresurser och kompetensutveckling. Förskoleavdelningar och skolor kommer att utgöra resultatenheter.

Rektorsorganisationen

En översyn av rektorsorganisationen pågår också. Frågan om hur bemanningen ska se ut kommer diskuteras vid bildningsnämndens sammanträde i mars.

Kvalitetsredovisningar

Följande kvalitetsredovisningar togs upp och godkändes av nämnden:

  • kvalitetsredovisning för förskola och grundskola (med förskoleklass och fritidshem)
  • kvalitetsredovisningen för Interkulturella enheten.

Om kvalitetsredovisningar

Kvalitetsredovisningarna innehåller bland annat analyser av resultat och förslag till förbättringsåtgärder.

Bildningsnämndens kvalitetspris

Bildningsnämnden beslutade om att dela ut ett kvalitetspris från och med år 2013. Syftet är att belöna arbetslag och personal som är framgångsrika i arbetet med ökad måluppfyllelsen bland barn och elever. Prissumman är på 10 000 kronor. Pengarna ska användas för fortsatt arbete med barns och elevers utveckling och resultat.

Utbildningsråd

Bildningsnämnden beslutade om att starta ett utbildningsråd. Syftet är att öka samverkan och ta vara på föräldrars, barns och elevers engagemang när det gäller utbildningsfrågor. Representanter från bildningsnämnden, bildningsförvaltningen samt föräldrar och elever från både kommunala och fristående skolor, kommer att finnas med i utbildningsrådet.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*