28 augusti 2013

Bildningsnämndens beslut i korthet den 27 augusti 2013

Detta är en sammanfattning av några beslut som togs på bildningsnämndens senaste sammanträde. Du kan läsa besluten i sin helhet i protokollet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Läs mer om ärendena i sammanträdeshandlingarna via ingången Kallelser och protokoll i högermenyn.

Ekonomisk uppföljning

Enligt den ekonomiska uppföljningen för juli månad har förskola, grundskola och gymnasieskola svårighet att hålla budget för ett nollresultat vid årets slut. Ökade kostnader för barn med särskilda behov är en del av problembilden. Gymnasieskolorna har framför allt svårigheter att anpassa verksamheten i takt med den demografiska elevminskningen. Minskningen av elever gör att det finns platser över, vilket gör att klasser/grupper inte blir fulla. Då blir programmen dyra att driva. Inom grundskola och fritidshem ökar elevantalet.

Bildningsnämndens övergripande plan med budget 2014

Bildningsnämnden beslutade att anta förslaget till övergripande planen med budget 2014. Förslaget kommer sedan att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde. Bildningsnämnden beslutade även att göra en hemställan till kommunfullmäktige om följande:

 • Att bildningsnämndens budgetram för 2014 justeras enligt den nya befolkningsprognosen hösten 2013. Uppräkningen baseras på den genomsnittliga skolpengen enligt fastställda belopp. Bakgrunden är att fler barn/elever innebär ökade kostnader för undervisning, läromedel, med mera. En utebliven kompensation för kostnadsökningar innebär en urholkad skolpeng, och därmed mindre pengar för verksamheterna.
 • Att bildningsnämnden får behålla de 500 000 kronor som tidigare riktats till satsningar på matematik. Man vill använda dem till kompetensutveckling av förskolepersonal.
 • Att uppdra åt bildningsförvaltningen att ta fram en modell för differentierad skolpeng för särskolan. Modellen ska utgå från barnens olika behov.
 • Att uppdra åt bildningsförvaltningen att fortsätta arbetet med att tydliggöra tilldelningen av resurser till interkulturella enheten. Skolpeng har införts för vissa delar av verksamheten inom enheten.

Övergripande plan med budget 2014-2016 – Förutsättningar och verksamhetsförändringar i korthet

 • Målsättningen för förskolan och fritidshemmen är att öka barns förutsättningar och möjligheter till lärande. Målsättningen för grundskolan och gymnasieskolan är att öka elevernas måluppfyllelse.
 • För att uppnå mindre barngrupper utifrån kommunplanens ambition (mindre än 18 barn per avdelning) behöver förskolan byggas ut med motsvarande cirka 15 avdelningar. Bildningsförvaltningen behöver tillföras medel för drift av dessa. En plan för detta arbete bör tas fram snarast möjligt.
 • Ett omfattande utvecklingsarbete med pedagogisk dokumentation genomförs för närvarande. Den kommer att följas av en satsning på att höja kvaliteten på utvecklingssamtalen.
 • Lektorat kommer att inrättas under 2014.

Övergripande plan med budget 2014-2016 – Resultatmål och åtaganden i korthet

Några av bildningsnämndens produktionsmål utifrån åtagandena i kommunplanen:

 • Bildningsförvaltningen ska samverka med kultur- och turismförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen för att förverkliga målen i kulturplanen för barn och unga.
 • Kvaliteten i förskolan ska öka genom fortsatt kompetensutveckling av personalen.
 • Fritidshemmen ska bidra till förbättrade kunskapsnivåer och bättre måluppfyllelse i skolan.
 • I grundskolan ska tidiga insatser leda till att fler elever, både pojkar och flickor, når höga kunskapsresultat. En särskild satsning för att förbättra kunskaperna i matematik pågår. Läsförmågan ska öka.
 • Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och erbjuda ett brett utbud.
 • Genom att samverka med grundskola och gymnasieskola ska integrationen öka i särskolan.
 • Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och ungdomar och vara ett viktigt stöd i lärprocessen.
 • Alla skolformer ska samverka med socialförvaltningen med fokus på det enskilda barnet. Prioriterade grupper är familjehemsplacerade barn samt barn och elever med hög frånvaro.
 • Alla ärenden i bildningsnämnden ska redovisas ur ett barnperspektiv.
 • Alla verksamheter ska ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser.

Övergripande plan med budget 2014-2016 – Investeringar i korthet

Det finns stora behov av upprustning enligt kvalitetsredovisningen för 2012. Det gäller främst förskolans verksamhet. Ett antal investeringar finns med i budgeten, bland annat för utemiljön på förskolor och skolor samt två nya avdelningar på förskolan Guldregnet (Västangården).

Verksamhetschef för skolhälsovården

Jörgen Rüdeberg utsågs till verksamhetschef för skolhälsovården från och med den 1 augusti 2013 till och med den 31 juli 2015.

Timplan för grundskolan i Katrineholms kommun

Grundskolorna i Katrineholm har sedan år 2000 haft tillstånd att bedriva undervisning utan timplan. Skolinspektionen har nu på bildningsförvaltningens begäran återkallat tillståndet.

Bildningsnämnden antog vid dagens sammanträde en gemensam timplan för samtliga kommunala grundskolor i Katrineholms kommun. Den gäller från och med läsåret 2013-14.

Timplanen följer den nationella timplanen, men ger eleverna något mer tid i flertalet ämnen. När det gäller fördelningen av timmar mellan olika årskurser kan den variera mellan skolorna. Det beror på att man ibland koncentrationsläser ämnen, som har få timmar. Antalet timmar i ämnena kommer att vara lika på alla skolenheter efter skolår 3, 6 respektive 9.

Motion om barnfattigdom

Bildningsnämnden beslutade att bifalla en motion om barnfattigdom. I motionen yrkar vänsterpartiet på att en utredning ska göras om barnfattigdomen i Katrineholms kommun. De yrkar också på att utredningen ska komma med konkreta förslag på hur kommunen kan bidra för att mildra konsekvenser av barnfattigdom. Motionen kommer senare att behandlas av kommunfullmäktige.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*