18 september 2013

Bildningsnämndens beslut i korthet den 17 september 2013

Detta är en sammanfattning av några beslut som togs på bildningsnämndens senaste sammanträde. Du kan läsa besluten i sin helhet i protokollet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Läs mer om ärendena i sammanträdeshandlingarna via ingången Kallelser och protokoll i högermenyn.

Delårsrapport 2013 – i sammandrag

Delårsresultat

Prognosen visar ett nollresultat vid årets slut efter att åtgärder vidtagits.

Personal

Antal personal har ökat med drygt 26 heltidstjänster (29 personer). Det beror bland annat på en ökning av antal nyanlända, som krävt högre lärartäthet. En annan orsak är ett tillskott på 7 miljoner till förskolan där en del av pengarna har använts till mer personal.

Tretton förstelärare har utsetts. Syftet är att skapa karriärtjänster för att göra läraryrket mer attraktivt. Ett annat syfte är att höja måluppfyllelsen hos eleverna.

Övergripande satsningar i korthet

En ny satsning från och med augusti 2013 är statliga Mattelyftet. Alla lärare som undervisar i matematik ska genomgå en utbildning under tre läsår framåt. Satsningen riktar sig till grundskolan och gymnasieskolan.

Ett gemensamt kvalitetssystem, Qualis, har införts.

En lärplattform kallad Lärknuten har tagits i bruk.

Förskolan i korthet

Nya arbetssätt och metoder utvecklas för barnens lärande.

Ipads har delats ut till alla förskoleavdelningar som ett komplement till andra pedagogiska verktyg.

I kommunplanen anges att förskolan ska byggas ut. Den nya förskolan Guldregnet som startade i januari 2013 är en del av den satsningen.

Grundskolan i korthet

Satsningar på matematik och språk har fortsatt under året. Bland annat har personalen deltagit i kompetensutveckling.

Inom projektet Lust att Läsa - Läslyftet, har skolbibliotekarier och bibliotekspedagoger deltagit i en utbildning där fokus ligger på hur skolbiblioteken kan utgöra en resurs i skolan. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse.

För att höja betygsresultaten i skolår 9 har bildningsförvaltningen fått 3 miljoner kronor extra. Pengarna ska användas till:

  • tekniska hjälpmedel
  • stöd av speciallärare eller specialpedagoger
  • lovskolor
  • med mera.

Gymnasieskolan i korthet

Nya arbetssätt och metoder utvecklas, till exempel genom Learning Study på Duveholmsgymnasiet.

I juni blev Ellwynska skolan certifierad som vård- och omsorgscollege. Det innebär att skolan håller en hög kvalitet på sin utbildning.

Ny teknikskola

KomTek startade under vårterminen 2013. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet och skolklasser kan förlägga en del av sin teknikundervisning där.

Samarbete med andra förvaltningar

Projekt Samtid är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Syftet är att stötta elever med hög frånvaro i skolår 6-9. Frånvaro/närvaro har en stor inverkan på elevernas resultat i skolan.

Kontakten med vårdnadshavarna

Från och med hösten 2013 kommer vårdnadshavare att kunna följa sina barns kunskapsutveckling via Lärknuten som är en digital kommunikationsplattform.

Ett utbildningsråd har startat under året för att öka föräldraengagemanget och bidra till bra studiemiljöer.

Bildningsnämndens kvalitetspris

I dag beslutade bildningsnämnden om utdelning av det nyinstiftade kvalitetspriset. Priset ges till arbetslag och personal som bidragit till barns utveckling eller elevers ökade måluppfyllelse. Följande arbetslag utsågs:

  • Arbetslag F-6 vid Sköldinge skola för sitt arbete med att öka måluppfyllelsen i svenska.
  • Lärarna Ulrika Truedsson, Andreas Grahn och Erik Öberg på Duveholmsgymnasiet för sitt utvecklingsarbete med så kallade Learning studies.

Priset delas ut vid sammanträdet i november.

Yttranden över motioner

Bildningsnämnden antog följande yttranden från bildningsförvaltningen (i sammandrag):

Yttrande över motion om multihus med förskola, skola och boende för äldre

Förslaget kan ha en positiv påverkan för att öka integrationen. Det skriver bildningsförvaltningen i sitt yttrande. Men det är svårt att få ekonomi i små skolenheter. Större enheter kan använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. Det kan till exempel gälla lärarresurser. Förslagsvis skulle tre förskoleavdelningar kunna läggas i Multihuset. Det skulle vara en bättre ekonomisk lösning.

Yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Barnperspektivet är en grundsten i förskolans och skolans samlade uppdrag. Barnens bästa är också i fokus för den gemensamma policy som tagits fram tillsammans med socialförvaltningen. Bildningsnämnden har också som ett av sina produktionsmål att redovisa ärenden ur ett barnperspektiv.

Om en barnombudsman tillsätts i kommunen är det viktigt att denne kompletterar det som redan görs. Det är också viktigt att pengar avsätts i budgeten. Bildningsförvaltningen har – inom nuvarande budget - inte resurser att satsa på en tjänst som barnombudsman.

Yttrande över motion om att minska lärarnas administration

Den mest centrala uppgiften för lärarna ska vara undervisning. Under de senaste åren har det kommit varningssignaler om en ökad administration för lärare. Detta beror på nya uppdrag enligt de statliga styrdokumenten. Från kommunens sida har inga extra uppgifter lagts på lärargruppen.

Förvaltningen arbetar på flera olika sätt för att ge stöd åt lärarna:

  • Bland annat har de fått tillgång till en kommunikationsplattform, Lärknuten. Den ska underlätta myndighetsutövning och planering. Den gör det även möjligt att kommunicera med vårdnadshavarna.
  • Alla lärare har fått egna arbetsdatorer.
  • En kartläggning av arbetsmiljön för 6-9-lärare har gjorts. En handlingsplan har tagits fram tillsammans med lärarfacken.
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*