18 december 2013

Bildningsnämndens beslut i korthet den 17 december 2013

Detta är en sammanfattning av några beslut som togs på bildningsnämndens senaste sammanträde. Du kan läsa besluten i sin helhet i protokollet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Läs mer om ärendena i sammanträdeshandlingarna via ingången Kallelser och protokoll i vänstermenyn.

Ekonomisk uppföljning med statistik för oktober månad

Ekonomi

Vid årets slut beräknar bildningsnämnden nå ett nollresultat. Resultatet är beroende av att bildningsförvaltningen får full kompensation för de utbetalningar för stöd och lokaler som görs till friskolorna. En annan förutsättning är att organisationen fullt ut anpassar sig till ett minskat elevantal.

Statistik

 • Antalet barn i förskolan har minskat med 29 sedan januari månad. Ungefär 3,5 procent har valt en friförskola eller en förskola i en annan kommun.
 • I oktober hade förskolan 18,4 barn per avdelning i snitt.
 • Antal barn i grundskolan har ökat med 115 sedan januari 2013. Inom grundskolan är det 14,4 procent av eleverna som valt friskola eller annan kommun. I maj var motsvarande siffra 12 procent.
 • Antalet barn i fritidshem har ökat med 190 sedan januari månad. Drygt 6 procent av dessa går i någon av Katrineholms friskolor eller i en annan kommun.
 • Antal gymnasieelever har minskat med 85 sedan januari månad. Antalet elever från annan ort, som läser på Katrineholms gymnasieskolor har minskat med 28 elever från årets början. I oktober studerade knappt 16 procent av katrineholmseleverna i en annan kommun eller i en friskola.
 • Antalet barn och ungdomar har ökat med 94 jämfört med det antal som angavs i den övergripande planen med budget 2013-14. Därför har nämnden fått en förstärkning på nästan fem miljoner kronor för perioden januari-oktober.

Bildningsnämndens plan med budget 2014

Det kommunala uppdraget för bildningsnämnden finns i den övergripande planen med budget som kommunfullmäktige beslutar om. Här beskrivs i första hand målområdena skola och folkhälsa i korthet.

Förskola/pedagogisk omsorg

 • Bildningsnämnden kommer att genomföra stora satsningar på förskolan inom planperioden. Förskolan byggs ut med nio nya avdelningar under tre år. Det kommer att kosta 20 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor under 2014. I och med den extra satsningen så höjs skolpengen till förskolan med i snitt 5 400 kronor per barn och år. Resursfördelningen utgår från socioekonomiska faktorer (barnens behov). Därför kan tilldelningen se olika ut för olika förskolor. Syftet med satsningarna är att möta det ökade behovet av förskoleplatser och minska barngruppernas storlek.
 • Förskolan Regndroppen i Nävertorp öppnar i januari 2014 med plats för 50 barn (tre avdelningar). I Guldregnets lokaler på Norr öppnar två nya avdelningar i april 2014.
 • Förskolan kommer att fortsätta att kompetensutveckla sin personal. Det kommer bland annat att ske i samarbete med Reggio Emilia-institutet. Åtta pedagoger från Sandbäckens förskolor har antagits till institutets treåriga pedagogutbildning.

Grundskola och fritidshem

 • Bildningsnämnden satsar på mer undervisningstid för eleverna. Det ska ge flickor och pojkar i grundskolan förutsättningar för att nå bättre resultat. Därmed kommer Katrineholms skolor att ha fler timmar jämfört med den nationella timplanen. Därför förstärks bildningsnämndens budget med 4,8 miljoner kronor. Förstärkningen innebär att skolpengen höjs med i snitt 4 100 kronor per barn och år. Resursfördelningen utgår från socioekonomiska faktorer (elevernas behov). Därför kan tilldelningen se olika ut för olika skolor.
 • Den särskilda satsningen på ökad måluppfyllelse i skolår 7-9 fortsätter.
 • Satsningarna på matematik fortsätter genom matteutvecklarna, "Matematiklyftet" och SKL:s matematiksatsning PISA 2015. För alla elever i skolår 7-9 och i gymnasieskolan finns dessutom Mattecoach på nätet som stöd.

Övergripande satsningar och samverkan

Projektet Lust att läsa - Läslyftet fortsätter. Det är en satsning som görs tillsammans med skolbibliotek och huvudbibliotek.

Kulturskolan bidrar på olika sätt för att öka måluppfyllelsen, till exempel genom att:

 • samordna kommunens projekt Skapande skola.
 • erbjuda undervisning i musik och andra kulturämnen tillsammans med Elevhälsan
 • samarbete med interkulturella enheten. Genom musik och andra kulturämnen stödjs barnens språkinlärning.

Projektet KomTek blir en permanent verksamhet under 2014. KomTek är en kommunal teknikskola som vänder sig till barn och ungdomar i grundskoleåldern och till personal inom skolan. En av målsättningarna med KomTek är att skapa en röd tråd inom teknik och entreprenörskap. Där ingår även arbetet med NTA-lådor, NO-profiler inom grundskolan och Katrineholms Tekniska College (KTC) som viktiga delar.

Projektet Samtid i samarbete med socialförvaltningen blir en permanent verksamhet under 2014. Målet är att uppmärksamma elever i riskzonen för frånvaro och att tillsammans med föräldrarna utforma stöd till eleverna för att öka deras närvaro i skolan.

För elever i åldern 16-20 år som inte går i skolan och inte heller arbetar, pågår ett samarbete med Viadidakts ungdomstorg. Målet är att få elever som hoppat av skolan att genomgå en gymnasieutbildning.

Övrigt

Satsningar görs även på:

 • förstelärare
 • lektorat
 • mer tid för genuspedagogen (halvtid)
 • marknadsföring av Katrineholms skolor.

Folkhälsa

Folkhälsoutskottet prioriterar följande under 2014:

Barn och unga ska kunna ha en drogfri uppväxt, få inflytande, bli delaktiga och få ett värdigt bemötande. De ska få möjlighet till att vara fysiskt aktiva och ha goda levnadsvanor.

Buffert

Bildningsförvaltningen avsätter en buffert på 3 miljoner kronor för oförutsedda händelser.

Bidragsbelopp

Bildningsnämnden beslutade om hur stora bidrag förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor i extern regi ska få.

Kvalitets- och uppföljningsplan

Bildningsnämnden antog kvalitets- och uppföljningsplanen för 2014.

Samverkansprojekt med socialnämnden

Bildningsnämnden beslutade om att ingå i ett samverkansprojekt tillsammans med socialnämnden för att stärka familjehemsplacerade barns skolgång.

Hemställan från Floda friskola om ytterligare bidrag

Floda friskola har begärt mer i bidrag för perioden 1 augusti 2009 till och med 31 december 2012. Bakgrunden är att bildningsnämnden haft ett underskott under perioden. Bildningsnämnden beslutade om att avslå hemställan, eftersom underskottet inte påverkat grundbeloppet för den kommunala skolan, och därmed inte heller grundbeloppet till Floda friskola.

Yttranden

Bildningsnämnden yttrade sig över två motioner. Den ena handlar om sociala investeringsfonder, den andra om tidiga insatser efter tidig upptäckt av diagnosbehov för barn och ungdomar.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*