12 augusti 2015

Beslut om skolskjuts

De senaste veckorna har vårdnadshavare till elever som tidigare gått i Floda friskola fått sina beslut om skolskjuts för höstterminen 2015. Här förklaras tillvägagångssätt samt lagar och regler som ligger till grund för besluten.

I juni 2015 fattade Floda friskola beslutet att lägga ned sin verksamhet. Katrineholms kommun övertog då skolpliktsansvaret för de berörda eleverna. För att få till en så positiv lösning som möjligt för varje enskild elev har samtliga barn i årskurs F-6 fått sina önskemål om ny skolplacering beviljade.

Alla elever i grundskolan har rätt till skolskjuts om avståndskravet mellan hemmet och skolan uppfylls. En förutsättning är dock att eleven väljer att gå i den kommunala grundskola som barnet normalt skulle placeras i utifrån gällande folkbokföringsadress, detta enligt skollagen 10 kap § 32. Läs mer om bestämmelserna här

Innebär merkostnad

Elever som önskat, och placerats, på en annan skola än ”hemskolan” kan enligt skollagen endast erbjudas skolskjuts om det kan ske till samma kostnad eller lägre än till hemskolan. I nuläget finns inte tillräckligt många lediga platser på befintliga rutter. Enligt bussoperatören skulle en nödvändig extrabuss på sträckan resultera i en merkostnad på cirka 100 000 kronor. Detta innebär exempelvis att elever som har Valla skola som hemskola men själva har valt att byta till Sköldinge skola inte kan beviljas skolskjuts utifrån gällande lagstiftning.

Om en extra buss ändå skulle ha abonnerats hade det i så fall inneburit att alla elever på kommunens skolor som går på annan skola än hemskolan skulle behöva erbjudas skolskjuts på samma villkor. Alla kommuninnevånare ska få likvärdig bedömning. Detta skulle medföra kostnader på mångdubbelt högre belopp.

Information till föräldrar

I samband med ett informationsmöte i Floda friskola, som hölls innan önskemål om skola lämnades in, informerades elever och vårdnadshavare om dessa föreskrifter i skollagen och att inga garantier därmed kunde lämnas. På mötet informerades de närvarande även om att det inte går att ge besked om möjlighet att få skolskjuts till annan skola än hemskolan förrän första veckan i augusti.

Skälet är att skolledningen först ska lägga en tjänstefördelning och ett schema med start och sluttider. Därefter ska skolskjutsentreprenören och skolskjutshandläggaren göra en färdplan för eleverna utifrån hemadresser och elevernas hemskola. Därefter tittar man sedan på om det finns möjlighet att erbjuda elever, som valt annan skola än hemskolan, skolskjuts. Detta ska ske utifrån skollagen och riktlinjerna i kommunens skolskjutsreglemente.

I det fall någon elev önskar byta till hemskolan på grund av skolskjuts går detta bra. Kontakta rektor för mer information om tillvägagångssätt.

Kontaktperson:

Jörgen Rüdeberg
Verksamhetschef bildningsförvaltningen
E-post: Jorgen.Rudeberg@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*