13 april 2015

Beslut om flytt av Interkulturella enheten

De senaste årens elevökning i Katrineholms kommuns skolor har skapat lokalbrist, både gällande undervisningsrum och andra utrymmen. Under 2014 ökade antalet skolelever med 135 stycken mot föregående år. Elevökningen väntas fortsätta framöver. För närvarande är prognosen att 400 barn från andra länder ska komma till Katrineholms kommun enbart under helåret 2015.

Bildningsförvaltningen har nu beslutat att genomföra den flytt av Interkulturella enhetens förskoleklass till och med årskurs sex som tidigare har föreslagits. Från och med höstterminen 2015 kommer verksamheten att bedrivas på Valla skola. Vårterminen 2015 påverkas inte.

Beslutet gör att lokaler i tätorten frigörs för ordinarie skolundervisning, vilket leder till att utslussningen av elever från Interkulturella enheten till ordinarie skolklass kommer att kunna genomföras i den takt som passar den enskilda eleven. Det utrymme som frigörs, i Nävertorpsskolans tidigare lokaler, ska tillhöra Nyhemsskolan som därmed växer.

Beslutet att flytta en verksamhet till Valla skola gör att lokalerna i kommunen kan utnyttjas effektivare och att lokalsituationen på flera skolor i tätorten förbättras. Beläggningen på Valla skola kommer att öka. Detta är av betydelse för landsortsskolornas fortsatta verksamhet.

År 7-9 på Interkulturella enheten kommer även fortsättningsvis att ha sin verksamhet på Södra skolan.

Frågor hänvisas till respektive skolas rektor/enhetschef. 

Läs mer: Frågor och svar om beslutet

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*