20 februari 2013

Bildningsnämndens beslut i korthet den 19 februari 2013

Detta är en sammanfattning av några beslut som togs på bildningsnämndens senaste sammanträde. Du kan läsa besluten i sin helhet i protokollet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Läs mer om ärendena i sammanträdeshandlingarna via ingången Kallelser och protokoll i vänstermenyn.

Kvalitetsredovisningar

Bildningsnämnden godkände kvalitetsredovisningarna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundsärskolan och kulturskolan. Här nedan redovisas några av de utvecklingsområden som skolorna prioriterar.

Gymnasieskolan

 • Ökad elevnärvaro.
 • Att öka elevernas inflytande och ansvarstagande för sitt eget lärande.
 • Ökad delaktighet från föräldrar.

Kvalitetsredovisningen visar även att andelen elever som startar UF-företag har ökat. UF står för Ung Företagsamhet och är en del av samarbetet med arbetslivet.

Gymnasiesärskolan

 • Att eleverna sätter egna mål och dokumenterar sitt eget lärande. Att de ska vara delaktiga i bedömningen av sitt eget lärande.
 • Att skolan tar med elever och föräldrar i arbetet med utveckling och förbättring av verksamheten.
 • Att det finns fungerande mål och utvärdering på alla nivåer och att ledarskapet är tydligt och strategiskt på alla nivåer.

Grundsärskolan

 • Att få de tre enheterna till en gemensam skola och öka samarbetet.
 • Att skapa en gemensam värdegrund för hela skolan.

Kulturskolan

 • Att skapa förutsättningar för att minska kön till ämneskurserna.
 • Att vidareutveckla arbetsformer för att nå elever från underrepresenterade grupper i högre grad. Här ingår bland annat elever med utländsk bakgrund och elever med funktionshinder.
 • Att fördjupa samarbetet, dels mellan konstarterna, dels mellan skolan, eleverna och föräldrarna.

Årsredovisning

Ekonomi

Bildningsnämnden godkände årsredovisningen för 2012. Den visar ett underskott på drygt 5 miljoner kronor, vilket är ett betydligt bättre resultat än den tidigare prognosen på minus 10 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på att Duveholmsgymnasiet och Lindengymnasiet haft svårt att anpassa sin organisation till färre antal elever. Även delar av förvaltningsledningen visar ett negativt resultat, bland annat på grund av kostnader för nedläggning och flytt av skolor.

Underskottet vid ingången av 2012 var på nästan 18 miljoner kronor. Under året har en stor del av 2011 års underskott hämtats hem samtidigt som nämndens budget minskats med 10 miljoner kronor.

Måluppfyllelse

En stor del av nämndens åtaganden visar ett bättre resultat än vid förra årets mätning. Detta gäller bland annat områdena ortsutveckling och skola. Det finns dock utvecklingsområden kvar som nämnden anser det viktigt att fokusera på. Som exempel kan nämnas antal barn per personal i förskolan, även om den faktiska personaltätheten är högre än den planerade. Nämnden vill också att andelen elever med gymnasiebehörighet ökar.

Resultatet av bildningsnämndens åtaganden visar bland annat att:

 • Andelen föräldrar som kan rekommendera kommunens 1-5-årsverksamheter till andra har ökat.
 • Andel elever som klarat de nationella proven i årskurs 3 och 5 har ökat.
 • Andelen elever och föräldrar som tycker att stödet för lärandet har ökat.
 • Andelen elever som går klart gymnasieskolan inom fyra år har ökat.

Internkontroll

Bildningsnämnden antog en ny interkontrollplan. Redovisning av de genomförda kontrollerna kommer att ske löpande under året och rapporteras i samband med årsredovisningen. I internkontrollen ingår bland annat klagomålshantering och incidentrapportering. Nämnden fick även en rapport över de internkontroller som gjorts under 2012.

Skolenheter

Vid bildningsnämndens sammanträde i januari beslutades om en ny ledningsorganisation. Några detaljer angående skolenheterna var inte klara vid den tidpunkten, utan beslutades vid dagens sammanträde. Så här kommer skolenheterna att delas in från och med hösten 2013:

 • Sandbäcken 1: Förskoleklass- skolår 3 samt fritidshem.
 • Sandbäcken 2: Skolår 4-6.
 • Nyhem 1, F-6: Förskoleklass-skolår3 och fritidshem.
 • Nyhem 2, F-6: Skolår 4-6.
 • Duveholm 1: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet och introduktionsprogrammen.
 • Duveholm 2: Bygg- och anläggningsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet.

Upptagningsområden

Skolornas upptagningsområden har justerats. För skolår (6)7-9 gäller att elever som börjat på en skola upp till och med år (5)6 automatiskt tillhör en 7-9-skola.

 • Elever som gått på Bie skola, Björkviks skola, Julita skola, Västra skolan, Östra skolan eller Sandbäcksskolan tillhör Södra skolan.
 • Elever som gått på Skogsborgsskolan, Sköldinge skola eller Valla skola tillhör Tallåsskolan.
 • Elever som gått på Forssjö skola, Nyhemsskolan eller Strångsjö skola tillhör Nyhemsskolan.

Eleverna är garanterade plats på den senareskola de tillhör, men har rätt att välja en annan skola. Rektor fattar beslut om detta i mån av plats på skolan.

Verksamhetschef för gymnasieskolans skolhälsovård

Förvaltningschef Helene Björkqvist utsågs till ny verksamhetschef för skolhälsovården.

KomTek - Kommunal teknikskola

Bildningsnämnden beslutade föreslå kursavgifter för den kommunala teknikskolan KomTek till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Avgifter för AV-media

Bildningsnämnden beslutade föreslå nya avgifter för Mediateket/AV-media till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förtydligande av policyn för allmänhetens frågestund

 • Frågorna ska vara av övergripande politisk karaktär. De ska riktas till politikerna, inte till tjänstemännen.
 • Frågeställarna ska uppge namn och kontaktuppgifter så att de kan kontaktas vid behov före sammanträdet.

Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen inspekterade kommunens skolor under 2012. Svaren till Skolinspektionen skickade in under hösten 2012 och har nu kompletterats med ytterligare svar. Bildningsnämnden godkände dessa.

Yttranden

Bildningsnämnden godkände två yttranden från förvaltningen:

 • Revisionsrapporten Hantering och ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet
 • Motionen Bort med Bisfenol A.
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*