5 juli 2013

Preliminära betygsresultat för årskurs 9 2013

De preliminära betygsresultaten för årskurs 9 visar en förbättring från höstterminens resultat. Trots det sjunker andelen behöriga till gymnasieskolan. Samtidigt har resultaten i årskurs 6 utvecklats positivt, vilket visar att satsningarna på läs- och skrivinlärning och matematikutveckling kommer att ge resultat inför gymnasievalet på sikt.

Det preliminära resultatet för betygen i årskurs 9 visar att andelen behöriga till gymnasieskolan sjunker trots att betygsresultaten från höstterminen har förbättrats. Det är också stora skillnader mellan skolorna.

Resultaten från årets sommarskola – som förväntas höja andelen behöriga något - är dock inte inräknade eftersom den ännu inte är avslutad. Siffrorna kommer att vara klara inför reservintagningen till gymnasiet i augusti.

Glädjande nog ser vi positiva resultat i de lägre åldrarna (årskurs 6) vilket visar att vårt långsiktiga arbete med läs- och skrivinlärning samt matematikutveckling på sikt kommer att ge resultat inför gymnasievalet.

Senareskolorna kommer att göra egna analyser av resultaten som presenteras i kvalitetsredovisningarna under hösten 2013. I november 2013 kommer det slutliga resultatet via Skolverkets officiella betygsstatistik.

För mer information, kontakta Inger Nordén, t.f. förvaltningschef, telefon 0150-48 82 04 eller Anneli Hedberg, ordförande i bildningsnämnden, telefon 0150-568 18.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Betygresultat 2013