Utbildningsråd

Under bildningsnämnden finns ett utbildningsråd. I utbildningsrådet bidrar politiker, personal, elever och föräldrar med sin kompetens och sitt engagemang i utbildningsfrågor.

I utbildningsrådet utbyts information och frågeställningar från bildningsnämnd och förvaltning samt från för- och grundskolornas områdesråd, gymnasieskolornas föräldrarepresentanter och elevråden.

Utbildningsrådet ska med utgångspunkt från de nationella och kommunala styrdokumenten utarbeta en egen målsättning som utvärderas årligen.

Utbildningsrådet består av:

  • bildningsnämndens presidium
  • ledande företrädare för bildningsförvaltningen
  • en vald föräldrarepresentant för varje områdesråd inom den kommunala för- och grundskolan
  • en vald föräldrarepresentant för varje gymnasieskola
  • valda elevråds/elevkårsrepresentanter från grundskolorna år 7-9 samt gymnasieskolorna.

Friskolorna erbjuds att delta med en föräldrarepresentant och elevrepresentanter från varje skola.

Bildningsnämndens ordförande är ordförande i utbildningsrådet. Bildningsförvaltningens chef är sammankallande och ansvarig föredragande. Rektor och övrig personal från de olika enheterna kan bjudas in vid behov.

Riktlinjer för utbildningsråd

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*