Inflytande och samverkan i gymnasieskolan

Elevinflytande i Katrineholms gymnasieskolor

Enligt skollagen ska elever ges inflytande över utbildningen och stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Skolan ska informera eleverna i frågor som rör dem.

Katrineholms gymnasieskolor arbetar med att stärka och utveckla elevernas inflytande, både det formella inflytandet i form av exempelvis klassråd, elevråd och elevskyddsombud, och inflytandet över utbildningen. Eleverna har rätt att tillsammans med läraren planera sina kurser och påverka såväl arbetssätt och examinationsformer.

Det finns flera vägar till inflytande för eleverna. På Katrineholms gymnasieskolor finns till exempel klassråd och programråd. Läs mer om formerna för inflytande på gymnasieskolornas webbplatser. Du hittar en lista i högermenyn.

Du kan läsa mer om vad som gäller för programråd i vänstermenyn.

Samverkan och information om elevens skolgång

Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande informeras om elevens utveckling. Minst en gång per termin ska rektorn se till att eleven ges en samlad information om sin kunskapsutveckling och studiesituation vid utvecklingssamtal. För omyndiga elever gäller också att vårdnadshavarna ska kontaktas om eleven varit frånvarande utan giltig orsak.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*