Betyg och bedömning i gymnasieskolan

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven ha ett utvecklingssamtal tillsammans med sin mentor. Samtalet ska handla om elevens skolsituation och hur det går i de olika ämnena/kurserna.

Individuell studieplan

Varje elev ha en individuell studieplan med de kurser eleven läser.

Betyg

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betyget uttrycker hur eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns kunskapskrav för olika betygssteg i de olika ämnena.

Betygsskala efter den 1 juli 2011

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

Preciserade kunskapskrav finns för tre av betygen – E, C och A. Betygsskalan anger inga preciserade kunskapskrav för betygen D och B.

Betygsskala före den 1 juli 2011

Betygsstegen är Icke godkänt (IG), Godkänt (G), Väl godkänt (VG) samt Mycket väl godkänt (MVG).

Betyget sätts av läraren som till stöd har de betygskriterier som fastställts. Skolverket fastställer betygskriterier för betygen Godkänt, Väl Godkänt och Mycket väl godkänt på nationella kurser. För lokala kurser fastställer styrelsen för utbildningen betygskriterier.


 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*