Skolskjuts grundskolan

Elever inom grundskola och förskoleklass som har rätt till skolskjuts enligt tillämpningsreglerna får skjuts till och från skolan. 

I texten här nedanför finns en sammanfattning av reglerna kring skolskjuts för elev i grundskola i Katrineholms kommun. Hela regelverket finns i dokumentet.

Tillämpningsregler skolskjuts

Inför varje nytt läsår måste samtliga elever som önskar skolskjuts göra en ansökan för detta. Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 10 april.

 Ansök om skolskjuts

Du kan också ansöka genom att logga in i skolportalen Lärknuten.

Avstånd mellan bostad/folkbokföringsadress och förskoleklass/skola

För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan bostad och förskoleklass/skola vara:

  • 3 kilometer för elever i förskoleklass till och med skolår 3
  • 4 kilometer för elever i skolår 4-9.

Rätten till skolskjuts bedöms enligt praxis från den adress där eleven är folkbokförd.

Val av annan skola inom kommunen

I tillämpningsreglerna står det så här:

Kommunen är enligt skollagen 4 kap. § 7  inte skyldig att anordna skolskjuts för elev från skolår F-9 som väljer att gå i en annan kommunal grundskola än den eleven normalt skulle placeras i om det inte kan ske utan att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår.

Ovanstående betyder att kommunen inte behöver ordna skolskjuts för elev som väljer att gå i en annan kommunal grundskola än den eleven normalt tillhör. Kommunen kan göra undantag och ge elever skolskjuts i alla fall. Det får i så fall inte kosta mer för kommunen eller göra så att kommunen behöver ändra sin organisation av skolskjutsar. Vårdnadshavaren får då ansöka om skolskjuts. Kommunen gör sedan en utredning och beslutar om eleven får skolskjuts eller inte.

Friskola

Elever som valt att gå i fristående skola kan beviljas skolskjuts om det inte kostar kommunen något extra. Alltså samma regler som för att bevilja skolskjuts vid val av annan kommunal skola än hemskolan, se ovan. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april.

Elever med växelvis boende

En elev som bor halva tiden hos den ena föräldern och halva tiden hos den andra, har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna. Förutsättningen är att:

  • avståndsreglerna ska vara uppfyllda
  • båda vårdnadshavarna ska vara bosatta i Katrineholms kommun.

Rätten till skolskjuts bedöms enligt praxis från den adress där eleven är folkbokförd.

För elever i förskoleklass eller skolår 1-9, gäller även kravet att eleven ska gå i hemskolan för det upptagningsområde där eleven är folkbokförd och vårdnadshavaren bor. Se även rubriken Val av annan skola inom kommunen. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april.

Särskilda skäl

En elev som har särskilda skäl kan få skolskjuts även om avståndsreglerna inte uppfylls. Ett sådant skäl kan vara att skolvägen är trafikfarlig. Ansökan görs för ett skolår i taget. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april.

Mån av plats

Om det finns ledig plats kan elever följa med i mån av plats endast upphandlad skolskjuts (ej linjetrafik) även om de inte har rätt till det enligt avståndsreglerna.

För att kommunen ska bevilja skolskjuts i mån av plats, krävs att detta inte medför några negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen, enligt skollagen. Detta betyder att det inte får kosta mer för kommunen. Det får inte heller innebära att kommunen behöver ändra sin organisation av skolskjutsar. Beslut meddelas tidigast 15 september.

Fritidshem

Elever får skolskjuts till och från skolan, inte till eller från fritidshem.

Har du frågor?

Kontakta Skolskjutssamordnare Lotta Öhrman på telefon 0150-572 69 eller mail anncharlotte.ohrman@katrineholm.se

Ansök om skolskjuts

Du kan också ansöka genom att logga in i skolportalen Lärknuten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Skolskjutshandläggare
Telefon: 0150-572 69
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*