Tobaksfri skoltid

För att värna om Katrineholms skolors elevers och personals bästa samt deras arbetsmiljö har politiker i Katrineholm fattat beslut om att införa en policy kring Tobaksfri skoltid. Ingen ska ofrivilligt utsättas för tobak under skoltid.

Enligt Tobakslagen för barn- och ungdomsverksamhet är det förbjudet för alla ungdomar och vuxna att röka på skolgårdar och på fritidsgårdar.

I skolans styrdokument finns flera skrivningar om uppdraget att förbättra elevers hälsa och verka för sunda levnadsvanor och att främst arbeta förebyggande. I kapitlet om rektors ansvar, både för grundskola och gymnasieskola, anges ansvaret för att eleverna får kunskap om riskerna med tobak, alkohol och andra droger.

Som en del i det stödjande arbetet till Katrineholms skolor har bildningsförvaltningen arbetat fram ett stödmaterial där olika aktiviteter och insatser som finns att tillgå presenteras. 

Med start hösten 2015 är Katrineholm en av fyra kommuner i Sverige som fått möjligheten att delta i ett utvecklingsarbete gällande Tobaksfri skoltid. Projektet drivs av A Non Smoking Generation och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Projektet pågår 2015-2017 och kommer inledningsvis att vända sig till årskurs 7-9 och gymnasiet med syftet att stödja kommunens skolor i arbetet med att införa tobaksfri skoltid. Skolorna ska genom ett aktivt förhållningssätt och med olika insatser stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna avseende tobaksbruk. På så sätt ska tobaks-bruket och antalet tobaksdebuter bland eleverna minska. Projektet följs och utvärderas av en forskargrupp.

Syfte

Tobaksfri skoltid innebär att Katrineholms skolor värnar om elevernas och personalens bästa och deras arbetsmiljö och att ingen ofrivilligt ska utsättas för tobak under skoltid.

Mål 

Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka på skolgårdar. Förbudet gäller för alla som vistas på skolans område under alla tider på dygnet. Målet med att införa tobaksfri skoltid är att höja ambitionen mer än vad lagen föreskriver och att barn och elevers skoltid ska vara tobaksfri oavsett var de befinner sig.

Definition av tobak 

En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på (enligt definitionen i EU-direktiv 2001/37/EG). Hit räknas t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa. Enligt Folkhälsomyndigheten(tidigare Statens folkhälsoinstitut) bör de områden som enligt lag är rökfria även omfatta alla former av rökverk som e-cigaretter och vattenpipa oavsett om den innehåller tobak eller inte.

Styrdokument till policyn är tjänsteskrivelse Dnr Bin/2014:15

Tobaksfri skoltid i Katrineholms kommun.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*