17 november 2014

Policy för läxhjälp

Det är skolan och skolans rektor och lärare som har hela ansvaret för elevernas undervisning och att eleverna, både pojkar och flickor, får det stöd som de har rätt till. Läxor är inte reglerat i skollag eller läroplaner. Det finns således inget krav på att ge läxor till eleverna utan det är upp till varje skola och undervisande lärare att avgöra om och hur många läxor som ska ges.

Om läxor ges ska de:

 • ha ett tydligt syfte,
 • vara väl motiverade och förberedda med minst tre dagars varsel,
 • följas upp av läraren,
 • klaras av varje pojke och flicka utan särskilt stöd.

Läxorna ska syfta till att:

 • Utveckla pojkars och flickors lärande anpassad efter individuellt behov och förmåga.
 • Ge pojkar och flickor träning i att ta eget ansvar för sina studier i stigande takt med sin ålder och mognad.
 • Utveckla pojkars och flickors förmåga att utvärdera sina prestationer.
 • Befästa kunskap som har förmedlats under skoltid.
 • Bidra till föräldrars, både mammor och pappor, möjlighet till insyn i sina barns skolarbete.

Handlingsplan för läxhjälp

 • Om läxor ges ska läxhjälp i någon form erbjudas på skolan av utbildade pedagoger under eller i anslutning till skoldagen minst en gång per vecka.
 • På fritidshemmen ska en lugn och avskild plats erbjudas för möjlighet för läxläsning.
 • Skolorna ska informera eleverna och deras vårdnadshavare om var och när läxhjälpen erbjuds samt vilken övrig läxhjälp som finns att tillgå i kommunen - såsom exempelvis Röda Korsets läxhjälp på Biblioteket Ängeln och "Mattecoach på nätet".

Styrdokument till policyn är tjänsteskrivelse Dnr 2013:51, 629

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*