Vårt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och kulturskola

Förskolans och skolans uppdrag är att stödja varje barns och elevs lärande och utveckling mot de nationella målen. Syftet med de övergripande nationella målen är, i sin tur, att skapa en likvärdig utbildning för alla barn och elever i landet.

För att få överblick och förståelse för hur vardagsarbetet bidrar till måluppfyllelse, behövs ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär bland annat att regelbundet följa upp och utvärdera insatserna.

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att:

  • löpande identifiera och planera förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen
  • utveckla och genomföra arbetsprocesser
  • kvalitetssäkra verksamhetens processer
  • följa upp resultat och måluppfyllelse och att
  • vidta lämpliga åtgärder.

Kvalitetsredovisningar

Katrineholms kommun tar fram skriftliga kvalitetsredovisningar varje år som en del i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten i de kommunala skolorna och förskolorna.

Vad innehåller en kvalitetsredovisning?

En kvalitetsredovisning innehåller bedömningar av hur målen uppnåtts. I de fall målen inte har nåtts står det i kvalitetsredovisningen vilka åtgärder som behövs.

Varför har man en kvalitetsredovisning?

Kvalitetsredovisningen är främst ett hjälpmedel för skolans ledning, personal och elever för att utveckla verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska också ge information och möjlighet till ökat inflytande för föräldrar och andra intressenter.

I kvalitetsarbetet ingår även tillsynsbesök och enkäter till föräldrar, barn och elever.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*