Centrala Barn- och elevhälsan

Centrala Barn- och elevhälsan (CEH) är en samlad resursenhet inom Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Vi arbetar på uppdrag av rektorer och förskolechefer och ger stöd till pedagoger i förskolan, grundskolan, gymnasiet, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Stödet kan dels innebära ett förebyggande och främjande arbete för alla barn och ungdomar, dels ett riktat stöd till barn och ungdomar i relationer i behov av särskild uppmärksamhet/stöd.

Arbetet sker i samarbete med annan personal inom de olika verksamheterna och syftet är att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I Centrala Barn- och elevhälsan ingår:

 • Skolläkare
 • Skolpsykologer
 • Specialpedagoger
 • Tal- och språkpedagoger
 • IKT–pedagog 
 • Hörselpedagog
 • Socialpedagog
 • Kontaktperson för elever med synnedsättning/blindhet
 • Barn- och ungdomspsykoterapeut
 • Ungdomsrådgivare
 • Skolsköterskor – stationerade ute på respektive skola
 • Skolkuratorer – stationerade ute på respektive skola (skolkuratorer på gymnasiet ingår ej i CEH)

Vilka insatser kan bli aktuella?

 • pedagogisk vägledning och stöd till personal i förskola/skola
 • pedagogiska kartläggningar och åtgärdsförslag gällande tal-/språkförmåga, läs-/skrivförmåga och matematisk förmåga
 • utbildning/fortbildning till personal inom förskola/skola beträffande inlärning och inlärningssvårigheter
 • vägledning och stöd till personal inom förskola/skola när det gäller beteende- och koncentrationsproblematik
 • medverkan och information vid föräldramöten
 • organisation och planering av nätverksträffar för speciallärare/specialpedagoger i kommunen
 • pedagogisk/socialt stöd till elever med hörselnedsättning samt information om en hörselskadas konsekvenser
 • teckenstödskurser
 • psykologiska bedömningar och utredningar av elevers kognitiva- och adaptiva förmåga samt uppföljningar av tidigare utförda utredningar
 • konsultation till personal utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv
 • konsultation till arbetslag och/eller enskilda lärare
 • vägledningssamtal till föräldrar och/eller elever
 • kompetensutveckling för förskole- och skolpersonal
 • stöd vid kris- och konfliktsituationer
 • psykologerna utgör referensgrupp för rektorer som förmedlare av psykologisk kunskap om individ, grupp och organisation.

Centrala Elevhälsan samarbetar vid behov med olika samverkanspartners. Dessa kan till exempel utgöras av Elevhälsoteamet på skolan (EHT), Barnhälsovården (BHV), Socialtjänsten (SOC), Individ- och familjeomsorgen (IFO), Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Habiliteringsmottaningen (HAB), Logopedmottagningen, Hörsel- och dövmottagningen (HDM) med flera.

Kontakt med Centrala Elevhälsan

Rektorer/förskolechefer, pedagoger och vårdnadshavare skickar gemensamt in en ansökan till Centrala Elevhälsan. Ansökningsblankett finns tillgänglig på varje skola.

Pedagoger och rektorer/förskolechefer kan välja att skicka in en ansökan där eleven inte namnges utan förblir anonymt för Centrala Elevhälsan. En ansökan ska fyllas i även vid övriga frågeställningar, till exempel vid önskemål om utbildningsinsatser. 

”Elevhälsan skall främja en god fysisk och psykisk hälsa hos alla elever och med kvalitativt professionellt stöd bidra till en framgångsrik skolgång.

Centrala Elevhälsans vision

Kontaktuppgifter till Centrala Elevhälsan >>

Elevhälsan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Elevhälsan
* = Obligatorisk uppgift
*