Kurator

Kuratorn är en viktig del i skolans Elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska och övrig personal. Kuratorn har genom sin utbildning kunskap om lagar, social metodik, samtalsmetodik och psykosocialt arbete.

Skolkuratorn arbetar med den psykosociala miljön inom skolan såsom:

  • Enskilda stödjande samtal med elever.
  • Gemensamma samtal med elev och förälder eller elev och lärare.
  • Råd och stöd till föräldrar.
  • Konsultation till lärare.
  • Samarbete med rektor, trygghetsteam och övrig personal på skolan.
  • Samarbete sker inom elevhälsan och med andra aktörer med eleven i fokus.
  • Arbete i helklass eller grupper med grupprocesser.
  • Delta i elevvårdsteam, elevkonferenser och övriga konferenser som sakkunnig i sociala frågor.
  • Delta i organisationsutvecklingen på skolan.

Kuratorn och rektorn på skolan utformar tillsammans en arbetsplan.

Kontakta kuratorn

Du kan kontakta kuratorn genom respektive skola. 

Elevhälsan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Elevhälsan
* = Obligatorisk uppgift
*