Betyg och bedömning i grundskola

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska föräldrar och elever träffa läraren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet ska handla om elevens skolsituation och hur det går i de olika ämnena. I samband med utvecklingssamtalet ska en framåtsyftande utvecklingsplan tas fram för eleven och i vissa fall även ett åtgärdsprogram.

Individuell utvecklingsplan

I utvecklingsplanen sätter läraren, eleven och föräldrarna i samverkan upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt. Den individuella utvecklingsplanen skall ge eleven ökat inflytande över och ansvar för sitt lärande. Den ska revideras när det behövs under året.

Åtgärdsprogram

Om eleven behöver särskilt stöd för att nå kunskapskraven, upprättas ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram kan överklagas.

Betyg

Betygen visar hur eleven har uppnått de nationella kunskapskraven för varje ämne. I kursplanerna finns en beskrivning över vilka kunskaper som krävs för varje ämne och betygssteg.

När ges betyg?

Från och med höstterminen 2012 ges terminsbetyg i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Eleverna ska få betyg vid varje terminsslut från och med årskurs 6 i alla ämnen utom språkval. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen.

Du hittar information om start och sluttider för höst- och vårtermin under rubriken Läsårstider i vänstermenyn.

Betygsskalan

I grundskolan sätts betygen efter en nationell skala med sex steg, A-F, med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.

Mer information

Mer information om utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betyg finns på Skolverkets webbplats.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*