Jämställdhetsintegrering i bildningsförvaltningen

Katrineholms kommun har ett styrsystem som är jämställdhetsintegrerat. Det betyder att alla kommunens styrdokument, handlingsplaner och verksamheter ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Till stöd för detta har alla förvaltningar en eller flera processledare som ingår i ett kommunnätverk under ledning av en jämställdhetsstrateg. 
Läs om styrsystemet i Katrineholms kommun.

För våra förskolor, skolor och fritidshem finns det lagar och läroplaner som framhåller vikten av ett aktivt värdegrundsarbete, där jämställdhet, mångfald och demokrati lyfts fram. Verksamheterna ska till exempel aktivt motverka främlingsfientlighet och könsstereotypa bemötanden samt främja ett bemötande som är jämlikt – oavsett kön, könstillhörighet, könsuttryck eller andra diskrimineringsgrunder.
Läs mer på www.do.se

Stöd från processledare

Bildningsförvaltningen har en processledare som fungerar som ett stöd för ledning, tjänstemän, skolpersonal, elever och vårdnadshavare i jämställdhetsarbetet. Processledarens uppgift är också att utforma en övergripande handlingsplan för en hållbar jämställdhetsintegrering. Den ska kontinuerligt utvärderas och revideras.
Gå till Handlingsplan för jämställdhetsintegrering.

Enheternas arbete

Förskolor, fritidshem och skolor utformar sina verksamheter utifrån de styrdokument som finns. Det betyder att det är förskolechef/rektor som driver värdegrundsarbetet tillsammans med sin personal. På flera arbetsplatser finns det jämställdhetsombud som ingår i processledarens nätverk.

Ombuden, tillsammans med processledaren, har som mål att verka stöttande, stimulerande och utvecklande i normkritiska frågor, likabehandling och jämställdhet. Varje förskola och skola har en webbplats där planer och styrdokument som rör den egna verksamheten ligger.
Kontaktuppgifter förskolor 
Kontaktuppgifter grundskolor
Kontaktuppgifter fritidshem
Kontaktuppgifter gymnasieskolor

I kommunen har verksamheterna kommit olika långt med jämställdhetsarbetet och med kommunikationen rörande det.

Exempel på förskolor som arbetar medvetet med jämställdhet: Norrgårdens förskola och Sörgården. 

Exempel på grundskolor som arbetar medvetet med jämställdhet: Sandbäcksskolan (F-6) och Järven Tallås (7-9). 

Exempel på gymnasieskolor som arbetar medvetet med jämställdhet: Duveholmsgymnasiet och Ellwynska skolan. 

Övergripande mål

Våra övergripande mål är att bli bättre på att synliggöra det normkritiska arbete som görs, att utöka antalet jämställdhetsombud samt att fortsätta med utbildningsinsatser. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*