Inflytande och samverkan i förskola och skola

Föräldrasamverkan och inflytande för föräldrar

Vårdnadshavare för barn i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska enligt skollagen erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. I Katrineholms skolor har vårdnadshavare möjlighet att påverka genom till exempel utvecklingssamtal, föräldramöten, områdesråd och utbildningsråd.

Utvecklingssamtal

I Katrineholm erbjuds föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per termin, där barns och elevers utveckling och lärande diskuteras.

Föräldramöten

Förskolor och skolor ordnar också föräldramöten där vårdnadshavarna får veta vad som är på gång i förskolan/skolan.

Områdesråd

Under bildningsnämnden finns ett utbildningsråd. I utbildningsrådet bidrar politiker, personal, elever och föräldrar med sin kompetens och sitt engagemang i utbildningsfrågor.

I för- och grundskolan ska det finnas områdesråd. Områdesrådet består av en kontaktpolitiker från bildningsnämnden, valda representanter för elever, föräldrar och personal.

Antalet ledamöter och sammansättning kan variera utifrån områdets behov. Ordförande utses inom områdesrådet. Förskolechef/rektor är sammankallande och föredragande. Områdesråden ska utarbeta en egen målsättning som utvärderas årligen.

Utgångspunkt för arbetet ska bland annat vara de nationella och kommunala styrdokumenten. Skolans val och elevens val ska diskuteras.

Områdesrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Sammanträdesprotokoll eller minnesanteckningar ska efter varje sammanträdeskickas in till bildningsförvaltningen.

Riktlinjer för områdesråd

Utbildningsråd

I utbildningsrådet utbyts information och frågeställningar från bildningsnämnd och förvaltning samt från för- och grundskolornas områdesråd, gymnasieskolornas föräldrarepresentanter och elevråden.

Utbildningsrådet ska med utgångspunkt från de nationella och kommunala styrdokumenten utarbeta en egen målsättning som utvärderas årligen.

Utbildningsrådet består av:

  • bildningsnämndens presidium
  • ledande företrädare för bildningsförvaltningen
  • en vald föräldrarepresentant för varje områdesråd inom den kommunala för- och grundskolan
  • en vald föräldrarepresentant för varje gymnasieskola
  • valda elevråds/elevkårsrepresentanter från grundskolorna år 7-9 samt gymnasieskolorna.

Friskolorna erbjuds att delta med en föräldrarepresentant och elevrepresentanter från varje skola.

Bildningsnämndens ordförande är ordförande i utbildningsrådet. Bildningsförvaltningens chef är sammankallande och ansvarig föredragande. Rektor och övrig personal från de olika enheterna kan bjudas in vid behov.

Riktlinjer för utbildningsråd

Inflytande för barn och elever

Enligt skollagen ska barn och elever ges inflytande över utbildningen. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter ålder och mognad.

Barn i förskolan har möjlighet att påverka genom att delta i planeringen av aktiviteterna eller att de får lämna synpunkter på verksamheten.

Elever i skolan har möjlighet att påverka undervisningen och arbetsmiljön genom till exempel utvecklingssamtal och i olika råd, som till exempel klassråd.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*