Örnens förskola

Barn på förskolans gård.

Förskolan Örnen ligger i Katrineholms tätort och tillhör förskoleområde Öst.

Våra avdelningar 

Örnen är en förskola med två avdelningar:

  • Tallen, 1-3. Telefon: 072 - 580 49 76.
  • Granen, 3-6. Telefon: 073-073 77 02.

Förskolorna i Område Öst

På förskolorna i Område Öst arbetar vi med att ha en tydlig struktur, en så kallad grundverksamhet som bildar ramarna för förskolans hela verksamhet. En fungerande grundverksamhet med en god miljö skapar en trygghet hos barnen. Grundverksamheten består av tre delar, vilka tillsammans bildar ett sammanhang – förskolans vardag. Dessa delar är: förskolans värdegrund, förskolans rutiner och omsorg och förskolans lek – och lärandemiljö.

Förskolorna vilar på en demokratisk grund med stöd i: Lpfö98/10 (Läroplan för förskolan), Skollagen och Katrineholms vision RÖTT.  Det betyder att varje möte ska byggas på värden som Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit.

Vi har börjat ett arbetssätt i våra förskolor där vi får inspiration från Reggio Emilia, vilket betyder att vi bland annat tror på barnens kompetens. Barn kan redan från början och vi vuxna ger dom möjligheten att visa det. Vi engagerar oss i barnens nyfikenhet och vetgirighet. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i sin verksamhet och ska kunna utnyttja miljön till fullo för sitt eget lärandes skull. Vi skapar ett klimat där olikhet är en tillgång och individen lyfts fram samtidigt som barnen ges möjlighet att upptäcka gemenskapen och styrkan i att vara tillsammans. Vi dokumenterar arbetet med barnen för att få syn på lärandet och reflekterar över dokumentationen med varandra och ihop med barnen (pedagogisk dokumentation). Med denna filosofi värnar man om demokratiska värden och vill arbeta i dialog med barnet.

Pedagogisk dokumentation. Detta är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare. Genom dokumentationen ser man vad barnen är intresserade av. I relation till de mål man har så gäller det att hitta någonting som barnen hakar i, där det liksom brinner till – glöden! Nästan alla våra pedagoger i område öst är nu utbildade i pedagogisk dokumentation.

Våra prioriterade läroplansmål i öst är just nu: språk och kommunikation, matematik och naturvetenskap och teknik. Vi har matematik och språkombud på alla våra förskolor. Till hösten 2017 får vi även ombud/ambassadörer i naturvetenskap och teknik.

Alla förskolor har en Plan mot diskriminering och kränkande behandling som utvärderas varje läsår. I vårt arbete med trygghet och trivsel arbetar nu många av förskolorna med Kompisböckerna skrivna av Linda Palm och som bygger på Barnkonventionen. Detta är en mycket bra metod för detta arbete. Vi har ett ombud på varje förskola för detta arbete.

Andra ombud som finns på våra förskolor är: kulturombud, jämställdhetsombud, IKT-ombud, skyddsombud, brandombud, fackliga representanter och en samverkansgrupp.

På alla förskolor i Katrineholm använder vi oss av Qualis för att driva vårt systematiska kvalitetsarbete. Qualis visar kvaliteten på arbetet i verksamheten utifrån ledningens, medarbetarnas, barnens och vårdnadshavarnas perspektiv. Qualis ger en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten. (Mer info kring qualis finns på: www.q-steps.se)

På alla förskolor har vi team som driver arbetet framåt. Det är en pedagog per avdelning som sitter med i teamet. Teamen arbetar med pedagogiska och organisatoriska frågor. Till hösten 2017 kommer det även att finnas en teamledare på varje förskola.

Vid varje termins slut utvärderar vi våra verksamheter. Syftet med detta är för att få kunskap om hur förskolans kvalitet kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö98/10).

Kontakta oss

Adress: Lenagatan 13, 641 34 Katrineholm

Telefon: 0150-575 71

Förskolechef
Lotta Borghede
Telefon: 0150-572 68
E-post: Charlotte.Borghede2@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Ansökningar och placeringar förskola: 0150-572 86.
Fler kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Örnens förskola

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning, Örnens förskola

Inlämnade kvalitetsrapporter

I Katrineholms kommun arbetar alla förskolor och skolor med Qualis som är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att nå hållbar kvalitet och förbättrade resultat.

Uppdateras inom kort. 

Örnens bygge

Skicka ett tips om sidan till någon