Karossens förskola

Förskollärare och barn är ute på promenad.

När barn, föräldrar och pedagoger kliver över tröskeln till Karossens tambur möts de av fyra stycken ledord. Dessa är – Våga, vilja, veta, växa. Vi vill att alla som kliver in till Karossens förskola ska våga växa och vilja veta och detta får man verktyg till på förskolan Karossen.

Förhållningsätt och vision

Vi pedagoger på Karossens förskola arbetar efter att alla barn ska få känna tilltro till sin egen förmåga. Vi som pedagoger skapar situationer där barnen får chans att lyckas på egen hand och där barnen ska få känna sig kompetenta och växa som individer.

Vår verksamhet är föränderlig utifrån barnens tankar, behov och intressen. Detta medför att miljön ständigt är under process då vi vill att barnen ska ha inflytande över verksamhetens innehåll och den pedagogiska miljön.

I läroplanen för förskolan står det att lärandet sker när lärandet är motiverat vilket förklarar vikten av att utgå från våra barn när verksamheten planeras. Förskolan Karossen är en plats för fantasi, kreativitet, utforskande, lärande och samhörighet.

Bakgrund

Förskolan Karossen är en av Katrineholms nyare förskolor som slog upp portarna i februari 2015. Karossen ligger på Friggargatan 1 på Katrineholms södra del som tillsammans med förskolorna Borgen och Trädgården bildar samordningsområdet SYD 1.

Förskolan ligger centralt nära bibliotek, sportcentrum, lekparker och skog. På förskola finns det tre stycken avdelningar – Manicken, Mackapären och Mojängen. Manicken och Mackapären är två avdelningar som tillsammans bildar en större avdelning med de yngre barnen som är i åldrarna 1-3 år. Mojängen är en avdelning för de lite äldre barnen i åldrarna 3-5 år. 

Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil är en övergripande profil för alla förskolor i Samordningsområde SYD 1. Vi fokuserar på grundläggande goda vanor vad gäller kost, lek, frisk luft och vila.

Miljö

Utemiljön

Förskolan har tre gårdar som har olika användningsområden. Den första gården har en plan yta med fåtalet träd, gården innefattar även en stor yta med sandpartier och sandlåda. Den andra gården är större till ytan med skogsområde, där finns även tillgång till gungor, koja och ruschkana. Den sista gården är en asfalterad gård med snickarbänk och stort vägghängt staffli.

Inomhusmiljön

Innemiljön är luftig, ljus och fräsch med nyare inredning och nytt pedagogiskt material. De olika rummen på förskolan stimulerar till olika typer av lek, lärande, skapande och fantasi.

Kontakt

Adress: Friggagatan 1, 641 37 Katrineholm

Telefon: 0150-48 82 31 och 0150-48 82 32

Administrationen: Anette Ericsson 0150-48 82 37

Förskolechef
Helena Lindkvist
Telefon: 0150-48 82 33
E-post: helena.lindkvist@katrineholm.se 

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Karossens förskola, 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Karossens förskola, 2015/2016 (kortversion)

 

Kvalitetsarbete

 

Kvalitetsredovisning

Publiceras inom kort.

Inlämnade processer

I Katrineholms kommun arbetar alla förskolor och skolor med Qualis som är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att nå hållbar kvalitet och förbättrade resultat.

Publiceras inom kort. 

Skicka ett tips om sidan till någon