Häringe förskola

Ett barn som står vid ett stafli och målar

Häringe förskola ligger i Valla. Valla är den näst största tätorten i Katrineholms kommun och är belägen omkring tio kilometer öster om Katrineholm och sexton kilometer väster om Flen. Förskolan har åtta avdelningar.

På Häringe förskola vill vi att barnen ska ha inflytande över sin tid hos oss. Vi tror på att barn kan och att barn vet. Här arbetar engagerade pedagoger som ser ditt kompetenta barn. Pedagogerna utgår från ditt barns förmågor och tar tillvara på ditt barns intressen och nyfikenhet.

I arbetslag Stjärnan finns avdelningarna Pingvinen, Grodan och Delfinen. Här går barn i åldrarna 1-3 år.

Förskolan är uppdelad i tre arbetslag. I arbetslag Lagunen finns avdelningarna Sköldpaddan, Bläckfisken och Hajen. Här går barn i åldrarna 3-5 år. 

Förskolans nyaste arbetslag heter Anemonen och startade under hösten 2015. Här finns avdelningarna Krabban och Flodhästen. Barnen på Anemonen är i åldrarna 2,5-5 år.

Verksamheten

Vi bygger vår verksamhet på värdegrundsarbete med utgångspunkt från Förskolans läroplan (Lpfö98). Vår förskola ska vara en plats där alla känner sig välkomna, trygga och delaktiga. Barnen får aktivt skapa sin egen kunskap och identitet tillsammans med andra barn och medforskande pedagoger.

Vi arbetar i storarbetslag vilket innebär att vi ofta samarbetar mellan arbetslagen och delar upp barnen i mindre grupper under stora delar av dagen. Vi pedagoger sprider ut oss och är närvarande i barnens lek för att lättare kunna ta tillvara på barnens kompetenser och intressen.

Inomhusmiljön

Inomhusmiljön på Häringe är anpassad efter barnens intressen, åldrar och behov. Materialen är utforskande och ska väcka barnens nyfikenhet och lust till att skapa lära, leka och utvecklas. Vi ser barnens tankar och kreativa förmåga som viktiga och vi uppmuntrar barnen till att själva välja olika aktiviteter.

Inspirerande utomhusmiljö

Vi har en stor utegård med möjligheter till skapande i naturmaterial, motorisk träning, rollekar, pulkaåkning med mera. Vår miljö är inspirerande, föränderlig och inbjuder till utforskande lek, skapande och lärande. Närmiljön kring förskolan erbjuder natur, skog och lekplatser.

Personalens kompetenser

Pedagogerna utbildade inom:

 • NTA (natur o teknik)
 • PUG (pedagogisk utveckling i grupp)
 • PIM (praktisk IT o mediekompetens)
 • Matematik i förskolan
 • Pedagogisk dokumentation
 • TRAS (tidig registrering av språk)
 • Teckenstöd
 • Qualis (systematiskt kvalitetsarbete)

Kontakt

Adress: Sturevägen 43, 641 61 Valla

Avdelningen Delfinen: 0150-488 857
Avdelningen Grodan: 0150-488 856
Avdelningen Pingvinen: 0150-488 862

Avdelningen Sköldpaddan: 0150-488 851
Avdelningen Bläckfisken: 0150-488 853
Avdelningen Hajen: 0150-488 864

Avdelningen Krabban: 0150-488 850
Avdelningen Flodhästen: 0150-488 858

Förskolechef 
Emma Rask
Telefon: 0150-48 88 60
E-post: Emma.Rask2@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

 • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
 • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
 • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Likabehandlingsplan Häringe förskola 2018-2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*