Gersnäs förskola

Trygghet

Förskolan Gersnäs ligger på en liten kulle i ett villaområde i den norra stadsdelen av Katrineholm med närhet till både skog och centrum. Uterummet är generöst med naturtomt, träd och buskar och anlagd lekpark. I området finns även förskolorna Guldregnet, Lasstorp och Norrgården.

Trygg och lärorik miljö

Förskolan ska inbjuda till en trygg och lärorik miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet. Pedagogerna reflekterar kontinuerligt kring genusfrågor och vår förskola ska erbjuda alla barn oavsett kön samma utbud av material och leksaker.

Varje barn ska få känna att de är delaktiga och har inflytande över sin egen vardag. De ska få utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter, att göra framsteg och övervinna svårigheter. Barnen ska lämna vår förskola med självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Våra avdelningar

Vi har tre avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år:

  1. Ängen (1-5 år)
  2. Gläntan (1-5 år)
  3. Junibacken (1-5 år)

Utbildning i pedagogisk dokumentation

Under läsåret 2012/2013 har all personal fått utbildning i pedagogisk dokumentation. Kunskapen används som ett verktyg för att föra vårt pedagogiska arbete framåt och utveckla verksamheten utifrån barnens olika behov och intressen.

Pedagogisk dokumentation handlar om att förändra och utveckla vårt förhållningssätt till varandra, se samband mellan den pedagogiska miljön och materialet vi erbjuder, samt hur vi pedagoger ser och utmanar barnens lärprocesser. 

Kontakta oss

Adress: Sundsgatan 6, 641 48 Katrineholm

Avdelningarna, Gläntan & Junibacken: 0150-578 06
Avdelningen, Ängen: 0150-578 05

Förskolechef
Birgitta "Bitte" Larsson
Telefon: 0150-48 82 85
E-post: birgitta.larsson2@katrineholm.se

Biträdande förskolechef
Dzevada Mujkic
Telefon: 0150-572 53

Administratör
Linda Olsson
Telefon: 0150-573 90

Administrativ assistent
Madelen Karlsson
Telefon: 070-573 77 02

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Likabehandlingsplan Gersnäs förskola

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*