Björkviks förskola

Björkviks förskola ligger i Björkviks samhälle, cirka 3 mil utanför Katrineholms centralort. Förskolan ligger vid grundskolan, som består av förskoleklass till årskurs 6. Detta gör att barnen har en möjlighet till kontakt med kamrater mellan 1 till 12 år.

Förskolan och skolan omges av en mycket vacker natur med skog och brukad åkermark alldeles intill.

Vår förskola är en plats där alla ska känna sig välkomna, trygga och delaktiga. Barnen får utveckla sin identitet och tillägna sig kunskap tillsammans med andra barn och medforskande pedagoger.

Vi arbetar aktivt med att stimulera barns språk, naturvetenskap, matematikutveckling och vad värdegrunden innebär på ett lekfullt sätt i vardagliga sammanhang.

Verksamheten planeras, analyseras och utvärderas utifrån våra styrdokument: Läroplanen för förskolan, Skollagen, Katrineholms skolplan, Likabehandlingsplan, matematikutvecklingsplan och Språkutvecklingsplan.

Varje barn ska få känna att de är delaktiga och har inflytande att påverka sin vardag genom att välja vilka aktiviteter som de vill delta i. Detta sker genom att barnen själva får välja vilken av de planerade aktiviteterna de vill delta i.

Vår grundtanke är att barnen ska få utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter, känna att de gör framsteg, övervinner svårigheter och är en tillgång i gruppen. Barnen ska lämna vår förskola med självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Gården är omväxlande med gungor, klätterhus, gräsytor, sandlåda, pulkabacke och asfalterade gångar. Vår inomhusmiljö består av stora rum som är uppdelade utifrån olika teman som tex bygg, ateljé, eller uterum. Dessa är väl anpassade för hur vi lägger upp vår verksamhet och ger barnen möjlighet att utforska det de är intresserad av just nu. Dessutom har vi tillgång till gymnastiksal.

Projekterande arbetssätt

Vi arbetar projektinriktat för att barnen ska få chans att fördjupa sig i och förstå sin omgivning. Projekten skapas bland annat utifrån ett lyssnande på barnens frågor och intressen.

Projekten, eller temat som vi ibland kallar det, har inget konkret färdigt slutmål eftersom det öppna utforskande förhållningssättet gör att ingen kan veta på förhand vilken väg barnen, pedagogerna och deras omgivning kommer att ta i ett projekt och vilka nya frågor som kommer att ställas under vägen.

Projekten kan löpa över olika lång tid beroende på vilka frågor som barnen eftersöker. De större projekten pågår ofta över år men har inte samma inriktning hela tiden, fast håller sig då oftast inom ett "huvudtema" – till exempel kretslopp: matens kretslopp, naturens kretslopp med olika årstider, månens faser, med mera.

Reggio Emilia

Vi har ser på vår verksamhet utifrån ett perspektiv som grundar sig i Reggio Emilias tankar och filosofi.

Pedagogikens grundstenar är synsättet som bygger på HUR man tar till sig ny kunskap och lär sig nya saker.I praktiken innebär det att vi utgår från det barnet redan kan och ger dem tid och utmaningar för att vilja undersöka, utforska, upptäcka och erövra omvärlden.

Dessutom anser pedagogiken att miljön är ytterligare en pedagog som utvecklar och utmanar barnens tidigare kunskaper, till nya erfarenheter. Vårt mål är att barnen skall bli mer kreativa, nyfikna och fantasifulla samt att kunna ge fortsatt stimulans för utveckling och lärande.

Vid planering av aktiviteter utgår vi ifrån de tankar, erfarenheter, intressen och nyfikenhet som barnet redan har och ger dem nya utmaningar. På sikt kommer detta att innebära mer skapande, undersökande och fördjupade kunskaper inom vissa intresseområden för barnen och ständig förändring av barnens miljö utefter barnens behov och intressen.

Våra hemvister

Vårt förhållningsätt är att vi har en förskola och alla barn är allas. Men för att det skall bli bra pedagogisk för alla åldrar, har vi tre hemvister för att utmana barnen med rätt typ och nivå på vårt utforskandematerial.

Sedan har vi tillfällen då hela förskolan är tillsammans. Varje dag äter alla hemvisterna gemensam frukost.

De tre hemvisterna är:

  • Enbäret för barn 1-3 år
  • Nyponet och Krusbäret för barn 3-5 år.

Hemvisterna Nyponet och Krusbäret fungerar som en stor hemvist och i dagligt tal går de under namnet Nyponet. Det som skiljer de båda hemvisterna åt är var barnen hänger kläderna, alltså ingången till förskolan.

Lek

I vår verksamhet lägger vi pedagoger stor vikt vid att vara delaktiga och närvarande i barnens lek. För i leken utvecklas:

  • simuleringsförmåga
  • fantasi
  • samförstånd
  • ömsesidighet, respekt
  • turtagning.

Allt detta behöver barnen kunna när de kommer ut som vuxna i vårt samhälle.

Kontakt

Adress: Åsättersvägen 6, 640 20 Björkvik

Avdelningen Enbäret: 0150 - 48 88 67
Avdelningarna Nyponet och Krusbäret: 0150 - 48 88 68

Expedition

Marie Rosenberg
Telefon: 0150 - 48 88 74
E-post: marie.rosenberg@katrineholm.se
 Onsdag 8:30-14:30

Förskolechef
Kristina Fogelberg
Telefon: 0150-572 65
E-post: kristina.fogelberg@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Likabehandlingsplan Björkviks förskola 2018-2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*