Backa förskola

En person håller i ett löv.

Backa förskola ligger i den södra stadsdelen i området Backa.

Våra avdelningar

Vi har tre avdelningar på Backa förskola: 

 • Gullvivan
 • Blåsippan
 • Vitsippan

Vår verksamhet

Vår förskola kännetecknas av intresserade och engagerade pedagoger med ett trevligt bemötande mot barn och föräldrar, uteverksamhet, hälsosamma livsstilar och ett väl utvecklat portfolioarbete. Vi arbetar aktivt med att stimulera barns språk och matematikutveckling på ett lekfullt sätt. Lärandet sker i vardagens händelser, genom lek och speciellt inriktade aktiviteter.

Verksamheten planeras, analyseras och utvärderas utifrån våra styrdokument: läroplanen för förskolan, Katrineholms skolplan, Likabehandlingsplan och Språkutvecklingsplan.

Lärarstudenter

Vi har ett stimulerande utbyte med lärarstudenter via campus Norrköping och Karlstad

Personalen

Vi är tio pedagoger (förskollärare och barnskötare) och 1 kockassistent (kök och städ). I personalstyrkan finns pedagoger med kompetens inom:

 • SVAS (svenska som andraspråk)
 • NTA (natur och teknik för alla) inom vatten
 • PUG (pedagogisk utveckling i grupp)
 • PIM (praktisk IT och mediekompetens)
 • Matematik i förskolan
 • Processförare - den reviderade läroplanen
 • Processförare - pedagogisk dokumentation
 • Pedagogisk dokumentation
 • TRAS (tidig registrering av språkutveckling)

Kontakta oss

Adress: Vasavägen 70, 641 37 Katrineholm

Avdelningen Blåsippan: 0150-575 62
Avdelningen Vitsippan: 0150-575 62
Avdelningen Gullvivan: 0150-575 60

Förskolechef
Anette Håckerström
Telefon: 0150-572 13
E-post: anette.hackerstrom@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

 • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
 • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
 • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsplan

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i Bildningsförvaltningen är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Backa förskola - 2018-2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.

Prioriterade förbättringsområden utifrån genomförda analyser inför nästkommande läsår:

 • Öka föräldrarnas insikt om sin möjlighet till påverkan inom förskolans verksamhet.
 • Utveckla arbetet med IT och marknadsföringen av vår förskola.
 • Vidareutveckla arbetet med analyser kring den pedagogiska dokumentationen och likabehandlingsplanen.

 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*