Vad är offentlig upphandling

Offentlig upphandling är de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal gällande varor, tjänster eller byggentreprenader. För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till väl fungerande marknader regleras den i lag.

Syftet med offentlig upphandling

Lagarna syftar till att i första hand ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn. Vidare ska den upphandlande myndigheten på bästa sätt dra nytta av konkurrensen på marknaden.

Upphandlingens fem principer

De fem grundläggande principerna gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. De är följande:

  1. Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör främst på grund av nationalitet eller genom att ge ett lokalt företag företräde.
  2. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika eller ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle.
  3. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/ESS-länder.
  4. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  5. Principen om transparens innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet. Anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar.
Upphandling
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150 - 48 80 20
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Upphandling
* = Obligatorisk uppgift
*