Upphandlingsförfaranden

Vad är tröskelvärden?

Tröskelvärdet är det totala värdet av upphandlingen under avtalsperioden, inklusive förlängningsklausuler. För varor och tjänster är tröskelvärdet från 1 januari 2014 för kommuner, landsting och allmännyttiga bolag 1 806 427 SEK.

Upphandling över tröskelvärdet 

Vid upphandlingar över tröskelvärdet har alla leverantörer inom EU samma möjlighet att lämna anbud. 

Öppen upphandling

Är öppen för alla leverantörer att lämna anbud. Upphandlingen annonseras ut och inga förhandlingar får förekomma.

Selektiv upphandling

Upphandlingen sker i två steg:

  1. Annonsering med inbjudan att delta. I annonseringen ska specifika krav på leverantörerna anges. Ansökningar kommer in från alla som vill delta.
  2. Ett antal leverantörer väljs ut bland dem som uppfyller kraven och till dessa skickas sedan förfrågningsunderlaget ut. Inga andra än de inbjudna leverantörerna får lämna anbud och inga förhandlingar får förekomma.

Förhandlad upphandling

Är en typ av selektiv upphandling, som ovan, men där man kan ta upp förhandling med en eller flera leverantörer. Efter kvalificeringen inbjuds leverantörerna att lämna anbud eller till förhandling.

Upphandling under tröskelvärdet 

Upphandlingar mellan tröskelvärdet och direktupphandlingsvärdet:

Förenklad upphandling

Är en upphandling som är öppen för alla leverantörer att lämna anbud på. Offentliggörande ska ske i en elektronisk databas och/eller i rikstäckande media. Förhandling får ske  med en eller flera anbudsgivare.

Urvalsupphandling

Alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud varefter vissa av de sökande inbjuds till anbudsgivning. Denna upphandlingsform ska annonseras i en elektronisk databas och ansökningsperioden får inte vara kortare än tio dagar från det att inbjudan publicerades. Upphandlingsformen motsvarar selektiv upphandling men för lägre belopp.

Direktupphandling 

Direktupphandlingsvärdet är 586 997 SEK och gäller 2018-2019. Från 1 januari 2015 är det dokumentationsplikt på direktupphandlingar över 100 000 SEK.

Direktupphandlingar ska konkurrensutsättas, det vill säga minst tre leverantörer ska tillfrågas om varan eller tjänsten.

Upphandling
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150 - 48 80 20
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Upphandling
* = Obligatorisk uppgift
*