Styrdokument, riktlinjer, rutiner och blanketter för utförare av hemtjänst

Utföraren ska ha kunskap om vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav för verksamheten. Utföraren ska också följa de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns inom området.

Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som socialtjänstlag och sekretesslagstiftning samt hälso- och sjukvårdslagen.  

Utföraren och dess personal ska vara väl förtrogen med följande lokala styrdokument samt se till att verksamheten beaktar och arbetar i enlighet med dem.

Här hittar du styrdokument som ska följas:

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*