11 december 2014

Treserva – problem åtgärdas

Införandet av Treserva på vård- och omsorgsförvaltningen har medfört flera olika problem i uppstarten av systemet. För närvarande pågår arbetet med att lösa dessa problem så att systemet ska fungera bra på sikt.

Från 1/12 ska all dokumentation ske i Treserva, utan undantag. Ingen dokumentation får ske i tidigare verksamhetssystem. Om du upplever att systemet inte fungerar som förväntat ska du rapportera felet till närmaste chef och dokumentera manuellt.

Fel kan också anmälas till IT-support VOF men tänkt då på sekretessen. Personnummer kan inte anges i vanlig e-post. Om du får problem att logga in ska du kontakta 6900.

Risker tas på allvar

De frågetecken och brister som påtalats kring systemet tas på allvar. Under förmiddagen onsdagen den 10/12 diskuterade flertalet chefer och representanter från myndighets- och utföraravdelningen de risker som uppmärksammats vid införandet av Treserva. En del åtgärder har redan vidtagits för att säkerställa att alla brukare får den hjälp och det stöd de har rätt till men ytterligare åtgärder behövs.

Orsaker och åtgärder

Treserva är uppbyggt att följa gällande sekretesslagstiftning vilket medför att den sociala dokumentationen och hälso- och sjukvårdsdokumentationen är åtskilda. Detta innebär att olika professioner inte ska se alla delar i systemet.

Fel i systemet åtgärdas löpande och rutiner för att hantera ärenden i Treservas alla delar ska upprättas (myndighetsutövning, omsorg och hälso- och sjukvård). IT-samordnaren har regelbundna möten med representanter från myndighet, utföraravdelning och hälso- och sjukvård.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*