Avtal och ramavtal

I offentlig upphandling sluts olika typer av avtal.

Avtal

Ett avtal gäller en speciell leverans eller uppdrag. När ett avtal har slutits med en leverantör ska leverantören leverera eller utföra uppdraget inom avtalad tid. I avtalet specificeras varorna, tjänsten eller entreprenaden och övrigt för uppdraget. Leverantören fakturerar kommunen efter slutfört uppdrag eller leverans. Leveranser och beställningar får inte göras innan skriftligt avtal har tecknats.

Ramavtal

Ett ramavtal sluts när kommunen själv eller i upphandling tillsammans med andra kommuner som ingår i Telge Inköp sluter avtal med leverantör som fastställer villkor som gäller för återkommande inköp en överenskommen avtalsperiod. Kommunen kan under avtalstiden göra avrop enligt avtalsvillkor exempelvis enligt rangordning eller förnyad konkurrensutsättning. Exempel på ramavtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Upphandling
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150 - 48 80 20
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Upphandling
* = Obligatorisk uppgift
*