Stöd

Blå hand täckt av EU-flaggan som gör tummen upp

Det finns flera möjligheter förföreningar, byalag, företag, skolor och förvaltningar inom kommunen att söka projektstöd.

Aktuella utlysningar

Information om aktuella utlysningar hittar du här.

Söka stöd?

Ta kontakt med den internationella samordnaren om du är intresserad av att söka något av stöden. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.


EU-stöd

Det finns flera olika EU-fonder som kan hjälpa till att finansiera lokala, regionala och transnationella utvecklingsprojekt. Nuvarande programperiod sträcker sig fram till år 2020. Olika utlysningsperioder har olika fokus, här nedan får du en generell bild av några av de möjligheter som finns.

Landsbygdsprogrammet

Innebär stöd till bland annat landsbygdsutveckling, miljöåtgärder och andra investeringar, framförallt för jordbrukare men också för andra landsbygdsföretag och föreningar. Stöd till Lokalt ledd utveckling (tidigare LEADER) är en viktig del av Landsbygdsprogrammet.

Europeiska socialfonden (ESF)

Innebär stöd till projekt som skapar fler och bättre jobb och minskar sociala klyftor. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling eller om att ta fram metoder och verktyg för att minska utanförskap.

Europeiska regionalfonden (ERUF)

Innebär stöd för projekt som bidrar till regional utveckling inom Östra Mellansverige, framförallt kopplat till övergång till en koldioxidsnål ekonomi, utveckling av nya innovationer och kompetensutveckling för småföretagare.

Interreg Central Baltic
Gränsöverskridande samarbetsprogram där man jobbar med lokal utveckling i utbyte med minst två andra länder i Östersjöregionen, till exempel Finland och Lettland. Projekten ska innefatta åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Interreg Europe

Ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Fokus ligger på att stödja erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer i syfte främja den regionala utvecklingen i Europa.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar rätten till asyl och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet.

Erasmus för unga företagare

Ett gränsöverskridande utbytesprogram som ger blivande eller nya företagare möjlighet att lära av erfarna småföretagare i andra länder som deltar i utbytesprogrammet. Utbytena är vanligtvis mellan 1-6 månader.

Erasmus+

Stöd till ungdomsutbyten, kompetensutvecklingsprogram, volontärtjänst och liknande aktiviteter för att stärka medborgarskap och demokrati. Kan sökas av kommuner, landsting men också av föreningar och skolor.

Horizon 2020

EU:s största program som ger stöd till forskning och innovation, framförallt relaterat till spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Löpande utlysningar med olika teman som är relativt smala och specifika. 


Andra stöd

Kommunalt Partnerskap

En Sida-finansierad samarbetsform för svenska kommuner och deras motsvarigheter i andra länder i världen. Parterna får stöd att genomföra ett gemensamt projekt kring en kommunal hjärtefråga. Projekten ska bygga på konkreta aktiviteter som ger ömsesidig nytta.

Statliga stöd
Stöd till lokala klimatinvesteringar
Besök Naturvårdsverkets webbplats

Stöd till energikartläggningar
Besök Energimyndighetens webbplats

Stöd till affärsutveckling
Besök Tillväxtverkets webbplats

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*